2 nov. 2015

Mejlsvar från deGiro ang. Säkerhet.

Hej!

Eftersom DEGIRO inte ?r en bank s? omfattas du som kund inte av svenska statens ins?ttningsgaranti. DEGIRO ?r ett v?rdepappersf?retag och ?vervakas som ett s?dant av AFM (den holl?ndska finansinspektionen) och DNB (den holl?ndska centralbanken).

DEGIRO ?r skyldigt att h?lla dina v?rdepapper (inklusive derivat) ?tskilda fr?n bolagets egna tillg?ngar. Eftersom dina tillg?ngar h?lls i en sj?lvst?ndig juridisk enhet, helt separerade fr?n DEGIRO, ?r dina investeringar i s?kerhet. Detta inneb?r att dina v?rdepapper inte p?verkas om DEGIRO skulle f?rs?ttas i konkurs eftersom du i konkursen har r?tt att f? ut hela ditt innehav av v?rdepapper. Med andra ord kommer dina tillg?ngar inte att vara en del av konkursboet utan fortsatt vara aktiva och i s?kert f?rvar hos det sj?lvst?ndiga bolaget. Vad g?ller likvida medel ?verf?r DEGIRO dessa till en r?ntefond (Cash Fund) varvid du har andelar registrerat i ditt namn. Detta innehav av andelar ?r i ditt ?gande och h?lls avskilt fr?n m?klaren (DEGIRO) vilket inneb?r att ditt innehav inte p?verkas om DEGIRO f?rs?tts i konkurs.

DEGIRO omfattas, som ett auktoriserat v?rdepappersf?retag i Nederl?nderna enligt Stichting Autoriteit Financi?le Markten, av det nederl?ndska kompensationssystemet f?r investerare (BCS). BCS skyddar privatpersoner och sm?f?retag som genom en investeringstj?nst anf?rtror sina pengar eller finansiella instrument till ett auktoriserat v?rdepappersf?retag. BCS s?kerst?ller genom lagstadgade villkor en minimumniv? f?r skydd f?r de fall d? v?rdepappersf?retaget inte kan fullg?ra sina plikter vad g?ller investeringstj?nster till sina kunder. BCS s?kerst?ller ett belopp p? h?gst 20 000 euro per person/v?rdepappersf?retag och ?r uttryckligen inte avsett att kompensera f?r f?rluster till f?ljd av investeringar.


Med v?nlig h?lsning,


T +46 (0) 852 500 220
E 
kunder@degiro.se
I  www.degiro.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar