Det är säkert att investera hos DEGIRO. Dina tillgångar hålls nämligen, åtskilda från DEGIROs egna tillgångar, i en separat och självständig juridisk enhet.

DINA INVESTERINGAR ÄR SÄKRA HOS DEGIRO

Eftersom dina tillgångar hålls separerade från DEGIRO i en självständig juridisk enhet är dina investeringar i säkerhet. För att garantera våra kunders säkerhet har det bolaget endast som uppgift att administrera och bevara tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Juridiskt sett får denna bolagsform ej utföra några andra aktiviteter. Skulle något oförväntat hända, till exempel att DEGIRO går i konkurs, kommer dina tillgångar inte att vara en del av konkursboet utan fortsatt vara aktiva och i säkert förvar hos det självständiga bolaget.

VEM UTÖVAR TILLSYN ÖVER DEGIRO?

DEGIRO är ett värdepappersföretag och övervakas som ett sådant av AFM (den holländska finansinspektionen) och DNB (den holländska centralbanken).

RÄNTEFONDEN

DEGIRO förvarar alla dina tillgångar (inklusive derivat) separat från företaget i en självständig juridisk enhet. Detta gör det mycket säkert och tryggt att handla värdepapper hos DEGIRO. DEGIRO går även ett steg längre för att säkerställa ditt kontantinnehav hos företaget. I samma ögonblick som det finns likvida medel på ditt investeringskonto placerar DEGIRO dina pengar, utan extra kostnad, i en separat räntefond (Cash Fund). Den här fonden investerar dina pengar så säkert som möjligt. Detta görs automatiskt och är inget du behöver bekymra dig om. På så sätt hålls dina pengar skilda från DEGIRO och tredje part. Undantaget för detta är när du handlar i derivat. När du använder marginal eller går kort, blir dina likvida medel placerade i Margin Cash Fund. Tillgångarna i Margin Cash Fund kan användas som säkerhet för de positioner som Investeringskontot ingår i med tredje part för kundens räkning. För en kort förklaring, se dokument Investeringstjänster i Ytterligare information om investeringstjänster.

RÄNTA

Du erhåller ränta från räntefonden (Cash Fund). Fondens målsättning är att uppnå en avkastning motsvarande Riksbankens inlåningsränta -0.5 %. Då inlåningsräntan är lägre än 0.5 % får du ingen ränta på ditt kapital men du kan aldrig drabbas av negativ ränta.