21 jan. 2015

Victoria Park säkrat upplåning

Victoria Park AB: Victoria Park har säkrat lånefinansiering om 650 miljoner kronor -finansieringsförbehåll för Göteborgförvärvet uppfyllt

Pressmeddelande 21 januari 2015

Victoria Park ingick i december 2014 ett avtal om att förvärva ett
fastighetsbestånd i Göteborg med en uthyrbar yta om 112 000
kvadratmeter, och ett underliggande fastighetsvärde om 925 miljoner
kronor. Förvärvet var villkorat av ett finansieringsförbehåll som
bolaget nu meddelat säljaren är uppfyllt, då Victoria Park säkrat
lånefinansiering om 650 miljoner kronor. Resterande del av
finansieringen sker genom befintliga likvida medel.

Tillträdet beräknas ske den 31 mars 2015.

Med aktuellt förvärv i Göteborg uppgår Victoria Parks
fastighetsbestånd till 711 000 kvm, fördelat på 634 000 kvm bostäder
och 77 000 kvm kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 5,7
miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Peter Strand, telefon 070-558 16 61, e-post:
peter.strand@victoriapark.se

CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076-133 16 61, e-post:
andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
januari 2015 kl. 08.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat
på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och
livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social
dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande
bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige.

Med förvärvet i Göteborg uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd till
711 000 kvm, fördelat på 634 000 kvm bostäder och 77 000 kvm
kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 5,7 Mdkr.

Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA vid
Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.
Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget 

18 jan. 2015

Fastigheter 2015

Fastigheter har gynnsamma förutsättningar 2015 - Aktiespararna.se

Nordea Markets har gjort en större uppdatering av fastighetssektorn och bedömer utsikterna som fortsatt goda. Sektorn är upp 40 procent på ett år vilket är 31 procent bättre än Stockholmsbörsen. De rekordlåga räntorna fortsätter att gynna fastigheter då vinsterna förbättras och fastighetsvärdena stiger.Förvaltningsresultatet för sektorn väntas öka med 7 procent för fjärde kvartalet och med 10 procent för hela 2014. För 2015 väntas ökningen bli 12 procent i genomsnitt.
De som väntas visa högst tillväxt 2015 är Fabege, Hemfosa, Klövern och Atrium Ljungberg där flera har gjort förvärv som ökar intjäningsförmågan.
Sektorns genomsnittliga räntenivå är dock fortfarande relativt hög med ett genomsnitt på 3,3 procent på grund av räntesäkringar.
Med tanke på att den 10 åriga swap-räntanligger på 1,1 procent för tillfället väntas sektorns genomsnittsränta falla ytterligare kommande år.
Med tanke på att hyrorna väntas fortsätta höjas ger det sammantaget bra drivkraft till vinsterna.
Nordea Markets räknar med kraftiga upprevideringar av fastighetsvärdena både i fjärde kvartalet och för 2015.
"Drivkraften är fallande avkastningskrav, höjda vinstnivåer och försäljningar över värderingarna i fastighetsbolagen", skriver Nordea Markets.
För fjärde kvartaletväntas de svenska fastighetsbolagen i genomsnitt höja värdena med 2,4 procent.
"Mest väntas de Stockholmsbaserade bolagen Hufvudstaden (+4,3 procent) och Fabege (+4,1 procent) höja då det är här som avkastningskraven fallit mest", skriver Nordea Markets.
Nordea Markets favoriter i sektorn är Klövern (riktkurs 10 kronor) och Hemfosa (riktkurs 193 kronor).
Atrium  jungberg, Fabege och Kungsleden har också rekommendation köp. Minst favoriserade är Balder (sälj, riktkurs 108 kronor), Wallenstam (sälj, riktkurs 126 kronor) och Wihlborgs (sälj, riktkurs 145 kronor). 

Amasten - Redeye

http://www.redeye.se/aktiebloggen/amasten-tillvaxt-och-hog-direktavkastning

Amasten Holding AB är ett unikt fastighetsbolag som ger bra exponering mot en het bransch.
Amasten har sitt absoluta fokus på att utveckla och förvalta fastigheter i mindre och mellanstora städer. Bolaget har sitt fokus på kassaflödesdrivna investeringar och portföljen utgörs av ca 70 % bostäder och 30 % kommersiella lokaler. Genom samordnade inköp och professionell förvaltning åtnjuter Amasten bättre skalfördelar än vad mindre lokala fastighetsägare uppnår. Det drar i sin tur upp avkastningen och ger hävstång.
Undertecknad direktinvesterar i fastigheter men tycker likväl att Amasten utgör ett bra alternativ till egna investeringar i sektorn.
Amasten har två aktieslag; Stamaktie och Preferensaktie, båda noterade på First North. Stamaktien har fokus på ett ge en hög värdeutveckling och Preferensaktien ger en hög direktavkastning.
Den unika nischen Amasten har är framförallt att köpa, förvalta och utveckla fastigheter i mindre och medelstora orter. Den pessimistiske skulle säga att det låter vanskligt att verka i regioner med svag tillväxt och kanske minskande befolkning.
Det finns både och fördelar med att verka på mindre orter. Låt oss gå igenom:
Fördelar
Även mindre orter rapporterar i stor utsträckning brist på bostäder i själva centralorten.
 • Även om kommunen skulle ha minskande befolkning i stort.
Amasten utgör en attraktiv köpare av lokala fastighetsbolag.
 • De stora fastighetsbolagen har inget fokus på mindre orter. Möjligheterna för en lokal fastighetsägare att sälja av en portfölj vid t.ex. generationsskiften är begränsade. Amasten utgör en av de få aktörer som kan köpa upp en hel fastighetsportfölj i en mindre ort.
Den mindre konkurrensen om fastigheter på mindre orter höjer direktavkastningen.
 • Fastighetspriserna är helt enkelt väsentligt billigare ute i landet jämfört mot storstadsregionerna
Med en professionell förvaltning minskas vakansgraden.
 • Amasten har själva målat upp dess förvärv i Sollefteå som ett gott exempel på hur långt man kan komma med ordentlig förvaltning. Amasten förvärvade 2011 ett bestånd där före detta ägaren vanskött fastigheterna. Efter förbättringar och en god förvaltning har vakansgraden gått från 80 % (!) till 7 %. Detta exempel torde vara extremt men ger ändå en bra bild av att det är val av fastigheter, läge och förvaltning som är avgörande, inte befolkningstrenden.
Nackdelar
 • Förmågan att köpa rätt är avgörande. Skillnad i microlägen inom en ort kan vara avgörande för låg eller hög vakans. Det är vakanserna som dödar brukar man säga i fastighetsbranschen. Man måste som investerare tror på att ledningen har den förmågan som krävs för vara framgångsrika. Amasten har dock en inbyggd skyddsmekanism i form av geografisk spridning som delvis tar udden av ovanstående resonemang. Dock kräver företagets affärsidé alltjämt en hög kompetens inom förvärv. Därtill en god känsla och kännedom om de orter som förvärven sker i.
Snabbfakta Amasten
 • Bolaget har fastigheter i Skåne (framförallt Helsingborg), Blekinge, Finspång, Karlskoga och Sollefteå
   
 • Portföljen består av 59 fastigheter värderade till ca 1,2 miljarder SEK.
   
 • Skall nå 2 miljarder SEK i fastighetsvärde inom 3 år
   
 • De finansiella målen är i stora drag;
 • Räntetäckningsgrad över 150 %
 • Belåningsgrad under 70 %
Förvärvsstrategi
Amasten har uttalat att tillväxten kommer ske i befintliga orter och/eller i nya orter inom de regioner bolaget verkar i.
Amasten har också kommunicerat att förvärv av mindre portföljer kommer vara aktuella. Det talar för att förvärv av lokala fastighetsbolag kommer ske. Undertecknad ser generationsväxlingsköp från lokala ”fastighetskungar” som sannolikt.
Efter förvärv
Amasten har som strategi att omgående efter förvärv genomföra aktiviteter för att påverka driftnettot positivt. Det kan vara:
 • Styra om inköp av förbrukningsvaror till centrala fördelaktiga kontrakt.
 • Investera i modern teknik för sänka energi och värmekostnader. Ofta relativt kort ROI.
   
 • Bruksvärdesförbättringar med direkta hyreshöjningar till följd.
   
 • Rätt utfört är det en mycket bra affär att höja bruksvärdet i hyresrätter. Det höjda bruksvärdet i förhållande till investeringen/hyresjusteringen är många gånger en god affär. Därtill ökar trivsel och komfort hos hyresgästerna. Långsiktigt ger det högt förtroende för Amasten på orterna man verkar i.
   
 • Som aktör blir man känd som en bra värd med professionell förvaltning, bra service och hög komfort. Att vara en god hyresvärd betalar sig på många sätt. T.ex. genom att hyresgästerna stannar längre vilket innebär väsentligt lägre kostnader.

  Egna erfarenheter från fastighetsbranschen talar för att det finns ett stort sug av välskötta och välrenoverade lägenheter i såväl stor- som småstad.
Värdering av Amasten
Amasten står finansiellt stabilt efter nyemissionen som genomfördes i juni. Det finns möjligheter till ytterligare investeringar.
Det är först från och med nästa kvartalsrapport vi kommer se vad de nyss genomförda förvärven innebär fullt ut. Värt att notera är att ledningen uttryckt att lagd prognos ligger fast.
Den prognosen innebär i korta drag:
2015
Bruttohyror:149 MSEK
Drift och Underhåll: 66,9 MSEK
Driftnetto:  82,1 MSEK
Direktavkastning: 6,8 %.
Rörelseresultat (EBITDA): 74,6 MSEK   
Förvaltningsresultat:42,9 MSEK

Att bolaget ”klarar” sin resultaträkning utan värdestegringar på fastigheterna är trevligt att se.  Det ger ett kvitto på att bolaget är drivet av vilket kassaflöde fastigheterna ger.
Substansvärdet var per 30 juni 3,41 SEK per stamaktie. Aktien handlas till ca 2,65 SEK, d.v.s. en substansrabatt på ca 22 %. Amasten har en något högre riskprofil och kort historik varpå man kan hävda att bolaget inte borde handlas över substansen, i alla fall inte nu. Däremot kan undertecknad inte se varför bolaget skall handlas med denna substansrabatt framöver.
Amasten Stam torde vara ett bra köp på dessa nivåer. När bolaget nu verkställer aktiviteter för ökat driftnetto och expanderar borde aktien kunna bjuda på en resa upp till nuvarande substansvärde till att börja med. 
Amasten preferens ger 5 SEK i utdelning per kvartal och handlas i ca 280 SEK. Det ger en direktavkastning på drygt 7 % per år.  De mer etablerade sektorkollegorna Balder och Klövern handlas till 5,5 % respektive 5,7 % direktavkastning. Amasten preferens bör kunna söka sig ner mot 6-6,5 % direktavkastning vilket motsvarar en kurspotential i intervallet 10-15 % från nuvarande nivåer.
Amasten stam kommer med hög sannolikhet värderas upp till nuvarande substansvärde under förutsättning att bolaget levererar enligt kommunicerad plan.  Det skulle i första hand ge en kurspotential på ca 30 % från dagens nivåer. Mycket tyder på att prognosen håller. Fastigheterna köptes transparant och ledningen upprepade prognosen vid senaste kvartalsrapporten.
Sammantaget ger Amasten en unik exponering mot en väldigt het bransch. Som investerare kan man välja enbart stamaktien och med hög sannolikhet vara med om en bra värdestegring inom 12 månader.
Vill man kombinera tillväxt med direktavkastning väljer man med fördel stamaktien i kombination med preferensaktien.  Amasten preferens borde också vara en av få preferenser med kurspotential kvar.
Amasten är en doldis med potential. Därtill bör nedsidan vara väldigt begränsad.
Undertecknad anser bolaget vara underanalyserat och tror på dess prognoser. Gör du det också bör du trycka på köpknappen innan prognosen är ett faktum.
Andreas Paulsson

17 jan. 2015

Omx, gdow, edow


Hur länge kan omx stå emot gdow och edow som båda vänt ner?
Global dow


A cross-over in MA 20/40 weekly.

If the primary trend hasn´t changed, it
certainly shows weakness.

There are also other things going on. The nasdaq has reached all time high from the year 2000.

Several european indicies are already in a downtrend.12 jan. 2015

Victoria Park

VICTORIA PARK
DI REKOMMENDERAR KÖP, HAR INLETT SPÄNNANDE RESA (Direkt)

2015-01-12 07:29
STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Victoria Park, som köper och renoverar i Sveriges miljonprogram, gör en spännande resa och som investerare bör man följa med.
Det menar Dagens Industri som i en analys på måndagen ger aktien en köprekommendation.
Låga hyror och stor renoveringsbehov avskräcker inte Victoria Park att förvärva fastigheter i utsatta områden, snarare tvärtom, konstaterar tidningen. Genom rullande renovering, där standarden höjs när en hyresgäst flyttar ut, kan bolaget steg för steg höja hyrorna och sedermera fastighetsvärdena. Dessutom ska expansionen via nya förvärv fortsätta enligt bolagets plan.
Tidningen menar att aktien är intressant redan sett till dagens bestånd och nuvarande aktiekurs (som ligger en bit under substansvärdet). Men den verkliga tjusningen med bolaget och aktien är enligt DI att det finns mycket mer att göra.
"Bolag som under lång tid kan gräva där de står, genom att återinvestera sina vinster och skapa tillväxt och värde i den egna verksamheten, är alltid lockande, men det gäller i synnerhet när konjunkturen är trög och när det kan ske till låg risk. Victoria Park är ett sådant bolag - vi köper ", avslutas analysen.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

6 jan. 2015

Preferensaktier

Preferensaktierna på börsen lockar med hög utdelning. Risken är lägre än i de vanliga stamaktierna, men det finns nackdelar man måste ha koll på innan man köper.
Många preferensaktierna har gått som tåget på börsen. I snitt har de stigit 15 procent från respektive teckningskurs och ger utöver det mellan 5 och 11 procents direktavkastning. Det är bara SAS och Ferronordics preferensaktier som idag handlas under sin teckningskurs.
Den totala avkastningen kan verka lockande men det finns skäl till att vara försiktig när kurserna har rusat. Preferensaktierna har nämligen ett inbyggt avkastningstak att hålla koll på.
När bolagen ger ut preferensaktierna kan de välja att sätta ett inlösenpris till ett visst datum. Det innebär att bolaget får rätten men inte skyldigheten att köpa tillbaka preferensaktierna till ett bestämt pris. Konsekvensen blir att sådana preferensaktier har en begränsad kurspotential.  I många fall är det bara utdelningarna kvar att hoppas på. Eniro är en sådan preferensaktie. 
Här är en genomgång av preferensaktierna som handlas på Stockholmsbörsen och First North
Eniro
Preferensaktien har stigit drygt 27 procent och direktavkastningen har sjunkit från 12 till 9 procent. Den höga direktavkastningen vid introduktionen speglade den höga risken i verksamheten. Eniro kan välja att återköpa aktierna redan nästa år. Aktien handlas till 511 kr vilket är 6 procent över inlösenpriset på 480.
Summeras direktavkastningen fram till möjlig inlösen finns totalt 7 procents avkastning att hämta. Återköper bolaget preferensaktierna till 480 kronor finns i princip ingen uppsida i aktien.
SAS
SAS vinstvarnade i början av maj och är fortfarande inte lönsamt. Framtiden i flygindustrin är osäker och besparingsprogrammen rullar på. Preferensaktien har backat 6 procent innebärande att den teoretiska direktavkastningen har stigit något till 10,6 procent.
Preferensaktiens kvartalsutdelning på 12,50 kronor kom för en månad sedan men med fortsatt negativt resultat riskerar framtida utdelningar att stoppas. Preferensägarna är med andra ord inte säkra på att få utdelning om bolaget inte vänder till vinst. Det är den oron som fått preferensaktien att falla under teckningskursen. Den teoretiska direktavkastningen ser med andra ord aptitlig ut medan verkligheten kan visa sig vara en helt annan.
ALM Equity
Fastighetsbolaget ALM Equity utvecklar och säljer vidare fastigheter inom främst Stockholm och Uppsala. Bolaget skriver att deras projekt ska vara fullfinansierade och inga lån tas av moderbolaget. Preferensaktien har rört sig upp 10 procent och har idag en direktavkastning på 7,6 procent.
Stabilt bolag i en relativt stabil bransch men aktien handlas över inlösenpris och kan när som helst lösas in. Det skulle innebära att preferensaktien inte har någon uppsida att tala om och att man därför är beroende av utdelningen på 8,4 kronor/aktie.
Ginger Oil
Bolaget prospekterar olje- och gasfyndigheter i USA. Utdelningen på bolagets preferensaktie sänktes 2014 till 0,30 kronor från 0,64 kronor. Aktien har stigit 15 procent och handlas idag till en direktavkastning på drygt 10 procent.
Inlösen av aktien kan ske under 2015 och den  handlas drygt 4 procent under inlösenpriset. Det ger en total potentiell avkastning på 14 procent till möjlig inlösen. Den relativt höga direktavkastningen speglar den höga risken i verksamheten.
Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag som visade en bra utvecklingen för första kvartalet 2014. Preferensaktien har stigit 27 procent från teckningskursen på 210 kronor. Bolaget ger utdelning halvårsvis på 12 kr/aktie vilket ger en årlig direktavkastning på 9 procent räknat på aktuell kurs.
Oscar Properties bolagsstämma har rätt att lösa in preferensaktierna för 280 kronor  per aktie, med tillägg för eventuell innestående utdelning. Från och med den första avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015 kan det ske till 240 kronor per preferensaktie plus eventuell upplupen aktieutdelning. I dagsläget handlas preferensaktien till 266 kronor.
Ratos
Investmentbolaget Ratos preferensaktie ger en utdelning på 100 kronor per år, vilket till aktuell kurs på 1 935 kronor ger en direktavkastning på 5,2 procent.  Bolaget kan lösa in aktierna före 2017 till priset 2 012,50 kronor, men väntar de till efter 2017 kan de lösas in till 1 837,50 kronor.
Bolaget investerar i långsiktiga innehav och har riskspridning över olika branscher. Första kvartalets omsättning sjönk med 3 procent. Preferensaktien har stigit drygt 10 procent. Aktien har alltså en uppsida på 4 procent men vid det värdet också en fallhöjd på drygt 10 procent om bolaget löser in aktierna efter 2017.  
Med en verksamhet som är mer konjunkturkänslig än exempelvis fastighetsbolagen kan man fråga sig om 5,2 procent direktavkastning är tillräckligt attraktivt.
Corem Property
Stabil branch och ett fastighetsbestånd i främst mellersta och södra Sverige. Har en aktuell direktavkastning på 6 procent, baserat på utdelningen 10 kronor/aktie. Bolaget kan välja att lösa in preferensaktierna 2015 till 175 kr, vilket innebär att det finns en potentiell uppsida i aktiepriset på 6,7 procent. Det ger totalt en möjlig avkastning på cirka 12 procent om aktien blir inlöst.  
Fast Partner
Äger och förvaltar främst kommersiella fastigheter och lagerlokaler. Från teckningskursen på 293 kornor har aktien stigit 32 procent. Utdelningen ligger på 20 kronor/aktie. Inlösen kan dock ske från 2015 och nu handlas aktien nästan 10 procent över inlösenpris på 350 kronor. Det är dubbelt så mycket som de ackumulerade utdelningarna fram till lösen. Preferensaktien är alltså tämligen högt värderad och riskerar att falla mer än vad utdelningarna kan ge.
Balder
Bolaget har över 440 fastigheter i sitt bestånd. Uthyrning på omkring 94 procent och nyligen meddelat att de tänker bredda sin portfölj med köp i Finland.
Inlösen kan ske under 2015 till 350 kronor/aktie. Preferensaktien handlas idag till 351. Väljer man att köpa på den här nivån får man förlita sig på de omkring 6 procent i direktavkastning som aktien har kvar att ge.  
Klövern
Fastighetsbolag med bred fastighetsportfölj och en skuldsättningsgrad på 2,5. Preferensaktien ger idag en direktavkastning på 6 procent. Inlösen kan ske 2015 till priset 175 kr, vilket är 5,4 procent över nuvarande kurs. Därtill finns utdelningar på 10 kronor/aktie fram tills inlösentiden.
Sagax
Fastighetsbolaget Sagax preferensaktie ger en utdelning på 2 kronor/aktie och år, vilket motsvarar en direktavkastning på 5,8 procent. Preferensaktierna har ingen inlösentid utan kan lösas in till 35 kronor när som helst. Preferensaktien handlas med andra ord dryga 1 procent från inlösenpriset.
Victoria  Park
Fastigheter i främst södra Sverige. Utdelningen på preferensaktien ligger på 20 kronor om året. Det ger vid aktuell kurs en direktavkastning på 6,6 procent. När aktien emitterades till 250 kronor låg direktavkastningen på 8,8 procent.      
Ferronordic Machines
Ferronordic Machines, First North-listad återförsäljare för Volvo Construction Equipment i Ryssland, har fått sin beskärda del av den geopolitiska oron kring Ryssland och Ukraina. I december, innan krisen blossade upp, tyckte Börsveckan att man avkastningen inte var tillräckligt bra betalt i relation till risken i verksamheten.
När preferensaktien emitterades i december till kursen 1 025 kronor var direktavkastningen 9,8 procent baserat på en årlig utdelning på 100 kronor. Idag ligger kursen på 882 kronor innebärande att den den väntade direktavkastningen  stigit till 11,3 procent. Det är högst av alla preferensaktier och speglar väl den höga risken i verksamheten.
Akelius
Fastighetsbolaget Akelius, specialiserat på bostadsfastigheter, är ett relativt nytt tillskott på First North. Vid teckningskursen 300 kronor låg direktavkastningen på 6,7 procent. Med kursuppgången till 339 kronor inräknad har direktavkastningen sjunkit till 5,9 procent. Därmed ligger direktavkastningen i det lägre skiktet av allla preferensaktier, vilket spegler den generellt lägre risken i bostadsfastigheter.
Bolaget kan lösa in preferensaktierna till 125 procent av teckningskursen, det vill säga 375 kronor, fram till den femte årsdagen av emissionen. Sedan kan aktien lösas in till 345 kronor fram till den tionde årsdagen. Därefter kan den lösas in till 330 kronor.
Amasten
Fastighetsbolaget Amasten planerar att de ut preferensaktier inom någon vecka. Teckningskursen på preferensaktierna har angetts till 250 kronor och utdelningen ska vara maximalt 20 kronor per aktie och år, fördelat på fyra kvartalsvisa utdelningar. Det motsvarar en årlig direktavkastning på 8,0 procent.
Om utdelning på preferensaktierna inte betalas ut ska beloppet läggas till innestående belopp. Innestående belopp per kvartal ska räknas upp med en räntesats.
 Dir. avk. Dir. avk. 
 teckningaktuell

Eniro

12,0%

9,4%
SAS10,0%10,7%
ALM Equity7,6%6,9%
Ginger Oil12,0%10,4%
Oscar Properties11,4%9,0%
Ratos5,7%5,2%
Corem Propertyna6,0%
Fast Partner6,8%5,2%
Fast Balder6,1%5,7%
Klövern7,4%6,0%
Sagax6,0%5,8%
Victoria Park8,0%6,5%
Akelius6,7%5,9%
Ferronordic9,8%11,3%
Amasten8,0% *
* Planerad första noteringsdag 7 juli
Thomas Nordwall

5 jan. 2015

Amasten - eget kapital

Kortnamn
AMAST
ISIN
SE0005034550
Marknad
First North Stockholm 
Bransch
Finans & Fastighet
Handlas i
SEK
Beta
1,11
Volatilitet %
21,79
Belåningsvärde %
20
Säkerhetskrav %
-
Med i Superlånet
Nej
Blankningsbar
Nej
Antal aktier
98 843 303
Börsvärde MSEK
249,11
Direktavkastning %
0,00
P/E-tal
1,90
P/S-tal
1,25
Kurs/eget kapital
0,47
Omsättning/aktie SEK
1,77
Vinst/aktie SEK
1,16
Eget kapital/aktie SEK
5,30
Försäljning/aktie SEK
0,07
Effektivavkastning %
-48,60
Antal ägare hos Avanza
2 85