23 nov. 2015

Rapport-intervju Amasten.

Resultatlyft för Amasten


Amasten har redan skalat upp sin centrala organisation för nästa expansionsfas av beståndet. Parallellt fortsätter fastighetsbolagets förbättringar av så väl kostnadsläge som intäktssida för befintligt bestånd, inte minst genom att man ökar på renoveringstakten för lägenheterna.

Under årets första nio månader var Amastens totala förvaltningsresultat 20 miljoner kronor, en ökning med hela 424 procent mot samma period i fjol. Räknat per stamaktie var utfallet 
0,08 kronor (0,00). 
 
"Vi har vuxit med 60 procent de senaste 12 månaderna och med 430 procent om man tittar på 18 månader. Det nya volymmålet på 4 miljarder kronor inom en treårsperiod känns dock rimligt. Vi vill nu hitta rätt objekt för bolaget och för aktieägarna. Vi har numera också en 
organisatorisk förvärvskapacitet som gör att vi kan skala upp portföljen i denna betydande omfattning utan att nämnvärt behöva öka kostnaderna på central nivå", säger David Dahlgren. 
 
Amasten gick ur tredje kvartalet med ett bestånd bokfört till 1.653 miljoner kronor och man har därefter tillträtt fastigheter för ytterligare 291 miljoner. Tidigare portföljmål på 2 miljarder 
fördubblades i fredagens rapport till att man ska nå ovan nämnda 4 miljarder över en treårsperiod. 
 
Är ni nöjda med hur förvaltningen har utvecklats under den senaste niomånadersperioden och i det tredje kvartalet? 
 
"Ja, men man ska aldrig slå sig till ro och vara riktigt nöjd. Tillväxten i förvaltningsresultatet är en kombination av förvärv och kostnadsarbete. Vi tycker här att det är viktigt att vi nu kan se vårt kostnadsarbete förbättras av förvaltningsprocessen. Sedan ökar vi också takten i våra lägenhetsrenoveringar när lägenheter tomställs", svarar Dahlgren. 
 
Amastens generella nivå på fastighetskostnaderna föll med 7 procent per kvadratmeter i tredje kvartalet, ställt mot samma period i fjol. 
 
Under sommaren har Amasten bland annat jobbat med både avtalsomförhandling och förbrukning inom el och fjärrvärme. Inom sophanteringen har man arbetat med att underlätta hyresgästernas källsortering, för att minska straffavgifter kopplat till denna. 
 
Därtill har förvaltningsresultatet också fått sig ett rejält bidrag från bolagets fortsatta förvärvsexpansion, betonar Amasten-vd:n vidare. 
 
Överskottsgraden, det vill säga fastighetsverksamhetens driftöverskott som andel av hyresintäkterna, var 53 procent i tredje kvartalet, enligt Dahlgren verksamhetens "billigaste" kvartal säsongsmässigt. 
 
"Ambitionen är att ligga på över 50 procent på helåret. Vår långsiktiga målsättning är samtidigt 55 procent men det går inte att nå enbart på kostnaderna, utan då måste också uthyrningen bidra via så väl uthyrningsgrad som ökade hyresnivåer. Här kommer 
renoveringsarbetet återigen in", säger Dahlgren. På rullande 12-månaders utfall till och med tredje kvartalet ligger Amasten redan i dag på 48 procent. 
 
2015 blir sista året som Amasten publicerar resultatprognos för. I fredagens rapport sänktes här utsikterna för årets förvaltningsresultat per stamaktie efter utspädning till 0,18 kronor, 
från tidigare 0,27 kronor. En delorsak var enligt rapporten den redan nämnda utökningen av Amastens centrala organisation. 
 
"I det här ingår också en del engångskostnader, däribland att vi velat höja standard och kvalitet på alltifrån hemsidan till vår finansiella rapportering", kommenterar Dahlgren. 
 
Han menar också att den utökade centrala kostnadskostymen gör att Amasten nu har "gasat sig ur uppförsbacken" och är redo för nästa fas av planerad tillväxt. 
 
Framåt övergår bolagets resultatguidning, likt för många av fastighetskollegorna, till att man meddelar marknaden sin aktuella "intjäningsförmåga". Vid tredje kvartalets utgång innefattade denna guidning bland annat ett förvaltningsresultat i årstakt om 0,30 kronor
per stamaktie efter utspädning. Intjäningsförmågan bör inte ses som en resultatprognos.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar