31 maj 2016

Dow Jones 31 maj.Om nu inte kursen kommer högre så har vi både en reell och en relativ svaghet i dow jones då den här uppgången inte når upp till övre bollingerbandet innan den vänder ner. Anar svaghet och rädsla här. I första hand är det förmodligen 17400 vi ska ner och testa. Släpper det därifrån så har vi ett trendslut med vad som troligen kommer att bli en head and shoulder. 


Standard & Poor 500 index.Maybe it´s a good time to be extra careful now?


Sectra bokslut.

31 MAJ 2016

Sectra: Sectras bokslutskommuniké 2015/2016: Passerar miljardstrecket med uppnådda ekonomiska mål och ökad orderingång under kvartalet

Linköping den 31 maj, 2016 - IT- och medicinteknikföretaget Sectra
(http://www.sectra.com) (STO: SECT B) ökar rörelseresultat och
kassaflödet för verksamhetsåret 2015/2016. Nettoomsättningen ökar
11,7 procent och passerade för första gången en miljard kronor.
Sectras finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med
bibehållen rörelsemarginal och bolaget uppfyller samtliga finansiella
mål. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka
finansiella position har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman
att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett
inlösenprogram.

Verksamhetsåret i siffror

· Sectrakoncernens orderingång uppgick till 1 322,0 MSEK (1 550,4).
Orderingången ligger fortsatt över nettoomsättningen.

· Nettoomsättningen uppgick till 1 073,6 MSEK (961,4), vilket
motsvarar en ökning med 11,7 procent. Exklusive poster av
engångskaraktär under jämförelseperioden ökade nettoomsättningen med
13,6 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 10,1 procent till 165,5 MSEK (150,3),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 procent (15,6). Exklusive
posterna av engångskaraktär under jämförelseperioden ökade
rörelseresultatet med 18,2 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 185,9
MSEK (85,0), vilket motsvarar 4,96 SEK/aktie (2,28). Flera av de
kunder som har beställt Sectras medicinska IT-system har övergått
till driftsfas. När detta sker inleds faktureringen och ökade
intäkter från slutkunder har haft en positiv effekt på koncernens
omsättning, resultat och kassaflöde.

Kvartal 4 i siffror

· Orderingången uppgick till 447,8 MSEK (368,6), vilket motsvarar en
ökning med 21,5 procent.

· Nettoomsättningen uppgick till 315,1 MSEK (268,3), vilket
motsvarar en ökning med 17,4 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 36,8 procent till 58,0 MSEK (42,4),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 procent (15,8). Exklusive
post av engångskaraktär under jämförelsekvartalet ökade
rörelseresultatet med 19,8 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 62,1
MSEK (52,9).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- Det är främst våra koncernfinansierade driftsavtal för medicinska
IT-system som bidrar till den positiva utvecklingen av koncernens
omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Flera kunder med
omfattande avtal tog system i drift under senare delen av 2014/2015
och i början av 2015/2016. Detta hade då en positiv effekt på
affärsområdet Imaging IT Solutions utveckling. Hanteringen av
driftsavtalen sker i vår finansieringsverksamhet som har vuxit med
mer än 60 procent och nu är koncernens näst största verksamhet.

- Jag kan med stor tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller
koncernens samtliga finansiella mål och detta trots att alla områden
inte utvecklas enligt våra förväntningar. Vänligen notera att vi har
preciserat definitionen av Sectras tillväxtmål då det tidigare har
kunnat tolkas på olika sätt. Tillväxtmålet räknat som rörelseresultat
per aktie uppfylls dock enligt båda definitionerna.

- Sectra har ett starkt varumärke, inte bara inom medicinskt IT utan
också inom det mest avancerade IT-säkerhetssegmentet. Medan vår affär
inom Imaging IT Solutions utvecklats väl så har vi under flera år
upplevt att affärsområdet Secure Communications inte nått våra
förväntningar. Nu gör vi en nysatsning inom området med lansering av
analys- och övervakningstjänster för kunder inom energisektorn, det
största delsegmentet inom kritisk infrastruktur. Aktörer inom detta
område har stora värden att skydda. Utsätts de för dataintrång kan
det leda till förlust av människoliv, allvarliga skador, stora
ekonomiska förluster eller äventyra hela länders säkerhet. Att hjälpa
kunder inom energisektorn att skydda sina kontrollsystem ligger helt
i linje med vår vision att bidra till ett friskare och tryggare
samhälle. Satsningen är en viktig del i det pågående arbetet med att
återskapa tillväxt under lönsamhet inom affärsområdet Secure
Communications.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
bokslutskommuniké.

Presentationer av bokslutskommuniké och affärsområdet Secure
Communications nya satsning på IT-säkerhet för kritisk infrastruktur

Presentationerna kommer att hållas av Torbjörn Kronander, koncernchef
och vd Sectra AB, tillsammans med Simo Pykälistö, vd Secure
Communications samt CFO och vice vd Sectra AB. Presentationerna hålls
på engelska.

Tid: 31 maj 2016, kl. 12:00-14:00. Presentationen av bokslutskommunikén startar kl 12:00. Efter en kortare paus följer kl 13:00 presentationen av den nya satsningen på IT-säkerhet för kritisk infrastruktur.

Plats: Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande här: www.financialhearings.com

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast

Inspelade presentationer görs efteråt tillgängliga på Sectras hemsida:
www.sectra.se/irwebcast

Informationen i denna rapport är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig
att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades till media för offentliggörande den 31 maj 2016 kl 08:00
(CET).

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation.
Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra
hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt
myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom
samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ
Stockholm. För mer information besök www.sectra.se. 

Opus analys.

Analyser

31 MAJ 2016
Köp / 7,0 kr

Rätt tid för aktieköp

Missar i kommunikationen har kört förtroendet för Opus i botten. Rörelsen är dock attraktiv. Situationen öppnar för köp i det globala besiktningsbolaget.
Detta framgår ur en analys Aktiespararen nr 5 2016.
Impopulär och oälskad. Så kan Opusaktien bäst beskrivas just nu. Under flera år lockade bolaget investerare med hög förvärvstakt och tillväxtambitioner. Aktien fick raketbränsle i slutet på 2012 efter förvärvet av en del av Svensk Bilprovning.
Förvärvet av amerikanska Envirotest genomfördes två år senare. Aktien gick då från att vara populär till att bli älskad av investerarkollektivet. Billig förvärvsdriven tillväxt i en ocyklisk industri med lagstadgad och återkommande efterfrågan, vad fanns inte att gilla med det?
Men sedan hände något. Opus stötte på problem på sin amerikanska huvudmarknad och de höga förväntningarna om vinsttillväxt infriades inte. Verkligheten kom i kapp aktiekursen som toppade på 14,5 kronor.
Marknaden valde sedan att fokusera på den svenska delen av Opus. Likt apotekmarknaden blev anstormningen stor på besiktningsmarknaden efter avregleringen. Viss överetablering inträffade och lönsamheten pressades i sektorn. Sedan började en oundviklig branschkonsolidering.
Besiktningsintervallet har diskuteras. Transportstyrelsen presenterade ett förslag om att gå från den svenska modellen till det europeiska minimikravet. Ett glesare besiktningsintervall skulle leda till en lägre intäktsbas för hela den svenska besiktningsindustrin och påverka Opus negativt.
Den svenska enheten svarar emellertid för cirka 30 procent av koncernens försäljning. Koncernen står inte och faller med den svenska delen. I själva verket är det den amerikanska marknaden som väger tyngst. I USA är Opus marknadsledande med en marknadsandel om dryga 44 procent.
Volkswagen-skandalen ger ringar på vattnet för hela den globala besiktningsindustrin. Opus teknologi var med och upptäckte avvikelser hos ett antal av Volkswagens diesel­modeller år 2014. I spåren av skandalerna har intresset för kontroll av utsläpp och bränsleförbrukning skjutit i höjden. Framöver är det rimligt att räkna med en stark politisk vilja för ökade kontroller av utsläpp och bränsleförbrukning, vilket långsiktigt gynnar ett bolag som Opus.
Baserat på våra prognoser handlas bolaget till p/e 13 för 2016 och 10 för 2017. Kassaflödesgeneringen är mycket god, i osäkra tider lockar även den ocykliska tillväxten och förädlingspotentialen är hög på bolagets tillväxtmarknader. Insider­köpen talar samtidigt för att ledningen tror att utvecklingen har stabiliserats. Tiden är rätt för att plocka den forna tillväxtstjärnan Opus. Rekommendationen är köp med riktkurs 7 kronor. 

Källa: Aktiespararen

Tele2 anlitar Core.

Coor tecknar avtal med Tele2

Coor tecknar nya avtal om leverans av arbetsplatsservice och restaurangtjänster till Tele2:s nya huvudkontor i Klöverns nybyggda prestigefastighet Isafjord 8. Uppdraget har ett sammanlagt värde om cirka 40 miljoner kronor per år.
Leveransen till Tele2 och Klövern startar under senhösten 2016 och är uppdelad i två delar. Avtalet med Tele2 avser arbetsplatstjänster så som lokalvård, receptionstjänster, växeltelefoni och kaffe till deras 1.800 medarbetare. 

Hyresavtalet med fastighetsägaren Klövern innebär att Coor ska driva restaurangverksamhet i fastigheten.

Degiro - courtagefri handel - start i morgon.

Bäste kund,

Den 1 juni börjar DEGIRO med courtagefri handel på OMX Stockholm (Small, medium, large cap). Det är viktigt att vara medveten om följande villkor och begränsningar.

Varje kund kan göra 5 st courtagefira transaktioner per dag eller en max volym på 235,000 kr (det som uppnås först). Det vill säga, en kund göra 5 st courtagefira transkationer som totalt uppnår 200,000 kr courtagefritt eller en affärer med en volym på 235,000 kr. FirstNorth är inte inkluderat i detta erbjudande.

Alla transaktioner över dessa (>5 transaktioner eller >235,000 kr) kommer vi att applicera standard courtage på.
OBS: Om man har gjort 4 courtagefira transaktioner och skall göra en 5:e som gör att ens totala dagsvolym överstiger 235,000 kr, kommer standard courtage att appliceras på denna order.

MVH,
DEGIRO

Erik Penser veckostrategi.

Makro och marknad
Börser världen över hade en bra vecka och volatiliteten minskade. Oljepriset fortsatte att stiga medan de långa räntorna var mer eller mindre oförändrade. Makrodatan från USA var generellt sett lite svagare än väntat. IFO i Tyskland överraskade positivt, med ökade värden för både nuvarande situation och förväntningar. 

Veckan som kommer bjuder på en uppsjö av viktig makrostatistik, framförallt från USA men även från Europa och Kina. Detta veckobrev är kortare än vanligt då vi imorgon kommer att publicera en ny version av Investeringsstrategier. 


Teknisk analys
Index har brutit sin tidigare konsolidering mellan 1300 och 1350 och möter nu större motstånd kring 1380-nivån. Nästa större motstånd finns runt 1420-1430.

I det längre perspektivet befinner sig index under 200-dagars medelvärde samt i en tydlig fallande trend med successivt lägre toppar och bottnar.

30 maj 2016

Finansinspektionens insynslista 30 maj.

30 MAJ 2016

Finansinspektionen: Insynslistan den 30 maj

Insiderlistan 2016-05-30

ARISE - Johansson, Daniel,
VD
2016-05-27, +6.000 aktier

BUFAB - Björstrand, Hans,
Styrelseledamot
2016-05-27, -32.396 aktier
2016-05-26, -7.604 aktier
2016-05-25, -45.019 aktier
2016-05-24, -14.981 aktier

GUNNEBO - Jönsson, Nils-Olov,
Större Innehavare
2016-05-26, +7.341 aktier (via juridisk person)
2016-05-24, +1.118 aktier (via juridisk person)
2016-05-23, +2.707 aktier (via juridisk person)
2016-05-20, +6.640 aktier (via juridisk person)

INVESTOR - Stern, Stefan,
Annan befattning, Vice President och Head of Corporate Relations,
Sustainability and Communications
2016-05-26, +426 B-aktier

INVESTOR - Saxon, Helena,
Annan befattning, finansdirektör
2016-05-26, +1.974 B-aktier

KNOWIT - Wallentin, Per,
VD
2016-05-27, +2.954 aktier
2016-05-26, +2.046 aktier

NORDNET - Persson, Mikaela,
Annan befattning, Annan befattn dotterbolag
2016-05-23, +200 B-aktier

NP3 FASTIGHETER - Larsson Frengen, Lars-Erik,
Annan befattning
2016-05-27, +10.000 aktier

ODD MOLLY - Björk, Jonas,
Större Innehavare
2016-05-27, +8.931 aktier

OEM - Broman, Johan,
Annan befattning, Styrelseledamot dotterbol
2016-05-17, +50 B-aktier

PAYNOVA - Nygren, Mattias,
Annan Befattning
2016-04-06, +125.000 aktier (via juridisk person)
2016-02-23, +125.000 aktier (via juridisk person)

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller
förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.
Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens insynslista.
Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning i nyemissioner och
oklara köp och försäljningar (ofta överföringar mellan egna depåer).
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87 

Bard: Storbolagen kommer dö - och mikrokapitalismen ta över - STOR INTERVJU

Bard: Storbolagen kommer dö - och mikrokapitalismen ta över - STOR INTERVJUSå vad säger du till företagen när du är ute och föreläser?"Att marknadsföring är död, den existerar inte i den digitala världen. Vi hatar den och avfärdar den, den är bara spam! Samtidigt bygger fortfarande så många företag sin verksamhet på att producera en vara eller en tjänst och sedan försöka övertyga en konsument om att de behöver den. Och där kollapsar hela den modellen! "
"Bolagen har inte förstått att de måste ägna sig åt kommunikation, som är något helt annat och mycket, mycket svårare. Du måste först kunna räkna ut vad folk vill prata med dig om - om de förresten över huvud taget vill prata med dig. Och om du väl får deras uppmärksamhet klarar du då av att leverera någonting mer som gör att de vill fortsätta att prata med dig?"
"En annons på nätet från till exempel Facebook eller Google är inte en annons. Den är, i bästa fall, så finkalibrerad att den talar om för dig att du vill ha någonting som du inte visste om att du ville ha. Och det är precis vad kommunikation handlar om, att kunna räkna ut i förväg."
Har företagen insett det?"Företag styrs i hög grad fortfarande av män i femtioårsåldern, men utmanas nu av kvinnor i trettioårsåldern. De kommer till exempel med titeln chief digital officer, de är mästare på sociala medier och kommunikation och vad gubbarna inte ser är att de kommer sopa mattan med dem!"
"De företag som kommer att överleva stålbadet under de närmaste tjugo åren är de som har en nätokratisk front, det är den mediala fronten som blir allt i företaget, det vill säga faktorer som webbplatsen, callcentret och kundrelationer. "
"Kommunikationsavdelningarna på företagen fortsätter bara att växa och växa, det är här makten kommer att ligga. Och det gäller samtidigt att inom företagen bygga upp en kommunikativ stolthet."
"I grunden kan du bara göra en sak för att konkurrera. Och det är att se till att ha den bästa produkten eller tjänsten i din nisch och sedan ha en medial front som kommunicerar just det. Det går inte längre att luras, transparensen gör att du förr eller senare blir avslöjad, det är bara en tidsfråga innan det läcker."
"Och bolag måste mjölka kunden på information för att kunna utveckla våra produkter, det har alla smarta företag i dag förstått. Men så upptäcker de hur svårt det är och så förtränger de det tills allt blir ohållbart. Nu ringer till exempel alla banker till oss och är jätterädda för Klarna, men det är försent! De stora företagen är tröga gamla jättar, med enorma byråkratier som gör som de alltid har gjort. Tills de rasar ihop! "
Är det kört för storföretagen?"Ja, inom de flesta områden är det faktiskt så. Det är för mycket byråkrati och för stor apparat att helt enkelt hinna ställa om. Ericsson är i princip det enda svenska storbolag som klarat av att transformera sig, men de har också fattat en massa tuffa beslut om att radikalt sparka en massa begåvade människor för att de tyvärr var för lika alla andra på arbetsplatsen. I dag är diversifieringsfasen redan över, de företag som inte redan hunnit diversifiera med en blandad uppsättning anställda är redan körda. "
Om du får vara profet, hur ser näringslivet ut om tio år?"Det kommer att finnas en massa små bolag och en del av de bolagen kommer att växa väldigt fort om de hittar en nisch där de kan köra hårt. Som till exempel Google, det är det snabbast växande bolaget i världshistorien och nu också det största. Facebook är det näst snabbast växande."
"Vi går mot ett mikrokapitalistiskt samhälle där vi gör små betalningar för en massa olika saker. Det gör också att bolagen blir mer och mer specialiserade, breda bolag kommer att få stora problem. "
Så de nuvarande storbolagen kommer inte att kunna bygga om sig?"Nej! För det första kommer hälften av alla dagens jobb att ryka fram till år 2025. Och det hjälper inte att fackföreningarna generellt är fruktansvärt konservativa, det enda de fortfarande gaggar om är hur mycket bättre det var förr! Men förr har aldrig någonsin i historien kommit tillbaka. "
Och uppstår det nya jobb när de gamla försvinner?"Historiskt har vi människor varit geniala på att skapa nya saker, men det kommer inte vara i formen av 'jobb'. Det kommer att vara små uppgifter som vi utför hela tiden och varje gång du gör det swishar någon en summa pengar till dig. Mikrofaktureringar och mikrobetalningar kommer nu på bred front i ett rasande tempo. Det fasta jobbet har vi redan slängt, guldklockan finns inte längre kvar, nu tar vi nästa steg och slår sönder idén om att över huvud taget längre ha ett jobb. Du måste sluta tänka jobb! "
"Den här utvecklingen gynnar förstås de som är smarta nätverkare och som gillar att röra på sig. Men det finns förstås också massor med människor som tycker att den här utvecklingen är jättejobbig och hatar den, det är också därför Sverigedemokraterna växer och växer, det är därför Donald Trump i USA är så framgångsrik. "
"I samhället håller det på att växa fram en 'nätokrati' och ett 'konsumtariat' och det skrev vi om redan för sexton år sedan. Konsumtariatet är män som är typ tjugonio år gamla, bor i Filipstad, där varken lumpen eller fabriken längre finns kvar och tjejerna har dragit och går på högskolan i Karlstad. Men den här tjugonioåringen bor kvar hemma, han är trött, fet och håglös och på nätet konsumerar han porr, spelkasino och hat. Och så undrar vi varför Sverigedemokraterna växer!"
"Sanningen är att de flesta människor i det nya samhället kommer i grunden att bli onödiga och vi har aldrig tidigare i historien varit beredda på det. Nu går en sådan situation inte längre att rädda, genom att som tidigare, tilldela de människorna onödiga symboliska uppgifter. Orsaken är att det inte går att jämnt fördela uppmärksamhet, eller 'attention' som vi kallar det, som är den verkliga tillgången i det nya samhället. Och social intelligens är vår tids absolut viktigaste talang. En del har den, alla föds inte med den och därför måste den börja läras ut i skolan."
Hur ser du på vårt utbildningssystem?"Lägg ned dagens skola! Den byggdes för att utbilda fabriksarbetare, men i dag har vi inga fabriker kvar. Dessutom är det en stendöd modell med en tidsbegränsad utbildning och den första krisbranschen inom utbildning kommer att bli högskolor och universitet. Varför i hela friden ska jag gå till en halvtaskig högskola och lyssna på en halvtaskig professor när de bästa föreläsarna i dag redan finns gratis på Youtube? "
"Däremot kommer nästa tillväxtbransch att vara vidareutbildningar. Förändringar sker bara snabbare och snabbare och du måste ständigt lära dig nytt, så fort du passerar femtio år måste du kämpa varje dag för att behålla din nyfikenhet. Alla i vår ålder gillar Kent. Utom jag, för jag vill inte vara patetisk. "
Du pratar om "event" som ett nyckelord i det nya näringslivet. Vad menar du?"Om du frågar en anställd i dag vad som gör att de trivs på jobbet så är svaret 'att det händer saker'. Och händer det ingenting på platsen där jag är kommer det inte heller hända någonting med mig. Och då drar jag. "
"Dessutom måste själva produkten och tjänsten vara ett event. Om jag springer till posten för att hämta ut det där paketet, då har du lyckats. Så eventet ligger i kommunikationen mellan dig och kunden. Google har aldrig haft ett möte internt på företaget som handlar om att de ska maximera vinsten. De lägger i stället allt fokus på att öka uppmärksamheten, attentionen, för bolagets tjänster. Och då kommer pengarna. "
"Men du kan som bolag inte heller bara sitta och vänta på att bli betygssatt, då blir du livrädd. Du måste också våga ställa krav tillbaka på kunden som kanske efterfrågar något du inte lovat. Det bevisar integritet, vilket gör att dina kunder i förlängningen gillar dig ännu mer. Och det skapar kommunikation. "
Men vilka bolag tycker du, förutom Google då, gör det här rätt?"Alla som har ett datamoln har gjort det rätt. Det finns fem stora moln i USA, två i Kina, ett i Indien och ett i Ryssland. Men det finns inga moln i Europa och det är en stor katastrof. Molnen är gigantiska lager av data där också den som lagrar och äger datan har tillgång till den, vilket gör att bolag som Google och Facebook snart vet allting om varenda människa i världen. Men det intressanta är inte den personliga datan utan vad till exempel män i femtioårsåldern går i gång på och hur riktade erbjudanden sedan kan styras utifrån det. "
"Nu kommer det svenska företag till mig och säger 'vi kanske borde börja samla på oss data'. Äsch, glöm det, det är redan kört! Nu får de i stället sitta och betala för data som de tidigare har slängt. "
"Den nya glesbygden är i dag hela länder. Ta till exempel Italien, det finns inte ett enda nätstartupbolag på Milanobörsen. De tror fortfarande att de i framtiden kommer klara sig på att tillverka skor och spagetti, det kommer aldrig att gå! Ärligt talat verkar inte något sydeuropeiskt land klara sig särskilt bra framöver, inte ens heller Tyskland eller England. I Skandinavien ser det bättre ut, i alla fall per capita med överlägset flest techstartupföretag."
"Men vårt problem är framför allt politiskt, där näringsminister Mikael Dambergär så jäkla svag, han borde köra över finansminister Magdalena Andersson. Är det någonting jag vill säga i en Veckans Affärer-intervju så är det: För fan, vakna nu Damberg, det går alldeles för långsamt! "
"Vi har fortfarande en lagstiftning som förhindrar startupföretag från att växa, framför allt vad gäller optionsprogram. I dag startas nästan alla företag som kompisnätverk, där alla är delägare i företaget och tar risken gemensamt, innan du går ut och skaffar externt kapital. Men vi lever fortfarande med en lagstiftnings- och beskattningsmodell som bygger på att ett företag är en liten fabrik med en ensam ägare som står och puttrar någonstans i en liten bruksort! De nya jobben skapas i dag bara inom techsektorn. "
Ser du andra utmaningar för att skapa fler bolag i Sverige?
"Vi måste satsa mer på livskvalitet. Och då menar jag INTE det vi i Sverige menar med livskvalitet: att det ska vara tyst, lugnt, ingen bär sig åt och sticker ut och alla har blont hår och sitter och tittar på vatten. Det är ju helt dött! Man vill ju bo i storstad, man vill ha nattliv, man vill gå ut och leva rövare. Varför tror du att de svenska grundarna bakom till exempel tiomiljardersföretaget Soundcloud flyttade till Berlin!? "
"Och våra två mest spännande svenska techstartupföretag, jag tänker inte namnge dem här, har redan lämnat Sverige och dragit till USA för att det helt enkelt var för tråkigt här. Jag menar allvar med den här kritiken, det är på den här nivån konkurrensen ligger i dag. Är det något det finns alldeles för gott om i Sverige så är det tystnad! Vatten och tystnad."
"För en fyrtioåring i dag är den fysiska världen den riktiga världen, den digitala världen är mest en irritation som ligger och vibrerar i fickan. För en tjugoåring är det precis tvärtom, den digitala världen är den riktiga världen. "
Nu är det sexton år sedan "Nätokraterna" kom ut. Var befinner vi oss i den digitala förändringen?"Vi är mitt i den. De riktiga nätokraterna är inte techpersoner som till exempelSergey Brin och Larry Page, grundare av Google, utan det är kulturarbetarna som sedan kommer och använder nätokratin till sin fördel. De är de nya skaparna som bygger intressanta svärmar av människor. Och det har bara börjat."

Insiderköp i Pricer.

PRICER
ORDFÖRANDE KÖPER 50.000 AKTIER (Direkt)

2016-05-27 18:07
STOCKHOLM (Direkt) Pricers styrelseordförande Bo Kastensson har den 26 maj via bolag köpt 50.000 aktier i bolaget.
Efter köpet kontrollerar han via Kastensson Holding 350.000 Priceraktier och 7.200 aktier via närstående.
Det framgår av Finansinspektionens insynslista.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Avanza bank på ett sluttande plan.


Läge att gå kort i Avanza. Snäv stoploss (trendlinjen) kan sättas, vilket ger låg risk.


SSAB a - 27 maj.


Tror vi har det mesta på plats för att kalla detta en head and shoulder, inkl. ökad volym vid utbrott. Ett återslag mot utbrottsnivån nu eller något senare hade varit en fin ingång.


29 maj 2016

Tobii - köpsignal 27 maj.


Riktigt vackert det här, titta på volymen. 


NP3 - stödnivå.


Litet bortglömd och tråkig aktie som mycket väl kan lyfta även på en tråkig börs. Här går också att sätta snäv stoploss på t.ex. 40 kr vilket ger låg risk.


Sensys Gatso group - analys - stödnivå - dubbelbotten.
Försiktig strategi här blir stoploss vid 2 kr, men man kan också tänka sig att gå in och börja köpa nu och skulle det falla ytterligare kan man öka på sitt innehav om man tror på tillväxtbolaget Sensys. Vilket jag gör.

Q1 bjöd på få överraskningar justerat för engångs-kostnaderna på 30 MSEK som bolaget tog i Q1 (istället för Q2) efter att förhandlingarna med facket förflutit något snabbare än vår förväntan. Intäkter samt underliggande EBITDA och EBIT uppgick till 164, 33 respektive 16 MSEK (väntat 172, 36 & 17).
Mot bakgrund av bolagets världsledande position oroar vi oss inte över orderingången i H1 och dess volatilitet. Bolaget har den största delen av kakan på en systemmarknad som förväntas växa med i snitt 8 procent per år. Exakt när detta ger utväxling kan ingen veta men för en långsiktig investerare räcker det med att fokusera på vad som kommer hända.
Vår syn på bolaget respektive våra långsiktiga estimat är intakta. Vi har därför inte ändrat vår värdering med base case på 2,8 SEK per aktie i vår fair value range på 1,1 – 5,2 SEK27 maj 2016

UBS sänker rekommendationen på SSAB

UBS sänker rekommendationen på SSAB: UBS har sänkt rekommendationen på SSAB till sälj från tidigare neutral. Riktkursen 22 kronor upprepas, det framgår av en analys daterad 26 maj.

26 maj 2016

Intervju Magnus Greko - Opus group.

Omx dagsgraf.Omx nära övre bollingerbandet i dagsgrafen i en neutral/nedåtriktad trend får mig att sälja det mesta idag. Går man igenom enskilda aktier på Omx så återkommer detta på så många ställen att min uppfattning är att sannolikheten är hög för att Omx vänder ner.


Några dagsgrafer 25 maj.


Några chart från OMX idag. Frysta bilder.

AstraZeneca bryter upp.

Handelsbanken

Har varit med litet på den här uppgången och för min del är jag nöjd om vi når övre bollingerbandet i dagsgrafen nedan, ca 109 kr.

Industrivärden c

Investor b
Nordea

Swedbank
25 maj 2016

Midsona och Urtekram.


Jag är vegetarian och fick idag se en hel del av Urtekrams produkter i min lokala coop-butik. De hade skapat en helt ny avdelning med "ekologiskt" och väldigt stor del av detta var Urtekrams produkter. Rullas detta ut nationellt så kan jag tänka mig både stor succé och rejäl försäljningsökning för Midsona. Urtekrams sortiment är dessutom ännu större än vad som fanns i hyllorna på coop.

Urtekram >>>>>


Redeye om Sensys Gatso group.

25 MAJ 2016

Sensys Gatso Group AB: Redeye - Sensys Gatso: Fartgupp i H1

Q1 bjöd på få överraskningar justerat för engångs-kostnaderna på 30
MSEK som bolaget tog i Q1 (istället för Q2) efter att förhandlingarna
med facket förflutit något snabbare än vår förväntan. Intäkter samt
underliggande EBITDA och EBIT uppgick till 164, 33 respektive 16 MSEK
(väntat 172, 36 & 17). Mot bakgrund av bolagets världsledande
position oroar vi oss inte över orderingången i H1 och dess
volatilitet. Bolaget har den största delen av kakan på en
systemmarknad som förväntas växa med i snitt 8 procent per år. Exakt
när detta ger utväxling kan ingen veta men för en långsiktig
investerare räcker det med att fokusera på vad som kommer hända. Vår
syn på bolaget respektive våra långsiktiga estimat är intakta. Vi har
därför inte ändrat vår värdering. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/HnuFc0

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på
www.redeye.se. 

Micro systemation.


Kanske liiitet optimistiskt här men stoploss kan sättas snävt så jag tar chansen och köper på 48,90. Stop-loss 45 kr. Detta är ett veckochart - i dagsdiagrammet ser man vändningstendenser tydligare.


24 maj 2016

Några veckografer 23 maj.


MQ
G5 Entertainment

Micro systemation
Addnode

Beijer electronics

Nolato b

Kungsleden

Mycronic

Handelsbanken a

Holmen b (kort)
Handelsbanken och Fredrik Lundberg.

SHB
FREDRIK LUNDBERG HAR ÖKAT SITT INNEHAV (OMS) (Direkt)

2016-05-23 06:48
(Omsändning: sändes första gången på fredagskvällen)
STOCKHOLM (Direkt) Fredrik Lundberg köpte privat 150.000 aktier i Handelsbanken den 17 maj.
Det framgår av Finansinspektionens insynslista.
Efter transaktionen uppgår hans egna innehav till drygt 11 miljoner aktier i SHB.
Fredrik Lundberg har även, via bolagen Lundbergsföretagen och KW Kapitalförvaltning ökat bankinnehavet med nära 1,5 miljoner aktier för att därefter, via bolagen, äga drygt 231 miljoner aktier.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Securitas i dagens börslunch.
Inslaget om Securitas börjar vid ca 8.50.

Micro systemation.


Micro systemation är nu nere vid nedre bollingerbandet i veckografen och det ser ut som att 45 kr kan vara en stödnivå. Tycker man kan bevaka härifrån och leta efter bottnar och styrketecken. 

Intressant bolag. Itab upp-rekyl?Även om detta inte är botten på den stora rekyl som nu fört ner kursen från 330 kr till 200, utan bara en upprekyl, så tycker jag ändå att det kan finnas en del potential. Litet långt till 200 kr som väl är den mest relevanta stop-loss-nivån vilket gör det hela en aning riskfyllt. Ska ändå bli intressant att följa detta. 


23 maj 2016

Mina grafer.

På de olika sidorna - t.ex. "Omx 30" så finns ett antal grafer som uppdateras automatiskt varje gång sidan laddas. Jag har valt inställningarna och har t.ex. MA 20/40 för de flesta veckograferna för att på så sätt få fram primärtrenden.

Sedan finns också "frysta grafer" som inte uppdateras och det är bl.a. de som jag t.ex. har gjort analyser av och där trendlinjer är dragna, pilar inritade osv.

Det är inte helt komplett och heller inte helt uppdaterat/perfekt med alla nya aktier och omflyttningar som ständigt sker men jag försöker så gott jag kan. Nu senast har jag lagt in alla small cap-aktier som veckografer.

Så jag ber om viss förståelse att det är nästan omöjligt att få till det helt perfekt. Ska nog snarare ses som ett pågående arbete.

Riskminimering.

Jag ska försöka hitta fler aktier som Wihlborgs ovan, där man kan hitta ingångar nära eller alldeles på gränsen till att det hela slår om till ett "sälj", dvs så nära stöd som möjligt, i form av trendlinjer eller bollingerband.

Anledningen är helt enkelt att man kan misslyckas förhållandevis ofta med den här typen av affärer därför att förlusten blir minimal eftersom stop-loss kan sättas så snävt.

Alltså kommer jag iaf inte ofta, att agera på s.k. utbrott - eller utbrotts-formationer.

Jag söker helt enkelt bottnar och kanske också toppar för att gå kort.

En annan faktor som jag ska försöka tänka mer på är att leta stöd i underliggande och påverkande index. Det är svårt att hitta aktier som t.ex. stiger när index går ner och vice versa.Fastighetsaktier


Hela artikeln  >>>>>>

Kursutv. 6 mån.P/e 2016P/e 2017Yield 2016Yield 2017
D. Carnegie52,1%16,117,80,0%0,0%
Victoria Park26,1%14,211,11,4%1,7%
Balder15,5%20,919,40,0%0,0%
Platzer15,3%13,913,02,8%3,2%
Atrium Ljungb.8,3%20,819,52,7%2,8%
Sagax6,7%12,210,51,7%2,0%
FastPartner6,5%12,311,93,1%3,3%
Hufvudstaden5,3%27,826,72,6%2,7%
Klövern4,0%10,49,94,3%4,8%
Amasten3,0%7,95,30,0%0,0%
Castellum2,6%13,912,14,2%4,4%
Corem 1,4%8,98,15,7%6,0%
Fabege-0,5%28,425,72,8%2,9%
Hemfosa -0,7%11,110,95,0%5,3%
NP3-1,0%11,511,05,9%6,3%
Diös-2,8%8,78,45,5%5,7%
Wallenstam-2,9%33,633,32,3%2,4%
Wihlborgs -3,6%13,212,43,5%3,7%
Kungsleden-9,7%10,410,14,3%4,7%
Snitt:6,6%15,614,63,0%3,3%
Kurs/    subst. 2016Kurs/     subst. 2017
Kungsleden90,5%82,9%
Klövern94,6%85,9%
Platzer96,5%87,7%
Castellum102,7%96,1%
Diös103,3%95,5%
Atrium Ljungb.105,0%98,1%
Fabege106,1%101,1%
Hemfosa107,2%97,3%
Wihlborgs110,9%99,5%
Hufvudstaden114,4%106,2%
Victoria Park119,3%105,3%
Balder126,6%111,4%
Wallenstam127,1%120,7%
FastPartner144,7%130,7%
Snitt:110,6%101,3%