31 aug. 2015

Read my blog in any language.

Just use the translation button on the right.

OMX 31 augusti.


Let the trend be your friend?

I så fall är det nog klokt att nu inse att OMX är inne i en fallande trend, på åtminstone sekundär-nivå. Det har varit branta fall vilket ger upprekyler men det har också skapats flera motståndsnivåer som lär bli svåra att ta sig förbi.

Det kanske inte behövs mer än en viss "oro" för att en högt värderad börs ska börja falla?

Har primärtrenden vänt? Inte om vi definierar den med 200 och 100 dagars MA, men den vändningen har redan kommit i viktigare index såsom Global dow, Dow jones och Dow jones transportation index. 

Vid ev. uppgångar stöter vi på hårda motstånd. Vad "oron" består av kanske inte är helt klarlagt, det finns ju spekulationer om skuldkriser och annat, men potentialen för nedgång torde vara mycket större än för det motsatta.

Stay out - let the trend be your friend.Metall och Gruvor.

31 AUGUSTI 2015

Atlas/Boliden/Sandvik/SSAB: Fortsatta köplägen efter event - Swedbank

(SIX) Swedbank har hållit metall- och gruvseminarium med bland
andra verkstadsbolagen Atlas Copco och Sandvik, stålbolaget SSAB samt
gruvbolaget Boliden som medverkande. Alla fyra aktierna får sina
köprekommendationer bekräftade av bankens analytiker.
Atlas upprepade halvårsutsikterna om att gruvutrustningsefterfrågan
är "stabil på en låg nivå" medan Sandvik inte vill dra slutsatsen om
en gruvutrustningsåterhämtning än.
Boliden anser sig stå stabila i de oroliga metallpristider som
råder medan SSAB på stålsidan uppger sig uppleva relativt bra
underliggande efterfrågan i Nordamerika.
Det framgår av ett morgonbrev från banken.
Atlas Copco, som Swedbank köprekommenderar med riktkursen 290
kronor, ser en växande efterfrågan för service och konsumentvaror samt
oförändrad efterfrågan för Civil Engineering.
"Vi bedömer att gruvmarginalerna kommer att förbättras under det
andra halvåret i år, till 19,5-20 procent från 19 procent under H1,
detta som en följd av kostnadsminskningar, högre tillväxt i
eftermarknadsförsäljningen och en svagare SEK relativt USD", skriver
Swedbank om Atlas, som är en av dess verkstadsfavoriter.
Sandvik, med köprekommendation och riktkurs 115 kronor hos
Swedbank, ser efterfrågan på gruvutrustning vara oförändrad, medan
efterfrågan ökar inom reservdelar. Vidare är Sandvik mycket
optimistiska kring dess nya generation av gruvutrustning som lanseras
2016.
"Vi bedömer att marginalerna kommer att förbättras under det andra
halvåret i år till cirka 12 procent från 11,5 procent i H1, tack vare
kostnadsminskningar och högre eftermarknadsförsäljning", skriver
Swedbank här.
När det gäller Sandvik-aktien ser Swedbank en "påtaglig långsiktig
potential" men med "vissa kortsiktiga risker".
Boliden, köprekommendation och riktkurs 205 kronor, har stabilitet
från att åtta år av organisk tillväxt minskat enhetskostnaderna samt
från sin integrerade struktur med både gruvor och smältverk.
Givet Bolidens kassaflöde och balansräkning kan dagens prismiljö
innebära möjligheter, och dagens "låga" pris på zink, som står för
cirka 40 procent av Bolidens vinst, är "sannolikt" inte uthålligt,
noterar banken.
Samtidigt ser Swedbank en fortsatt förbättringspotential från
interna effektivitetsåtgärder när det gäller Bolidens smältverk.
SSAB, köp till riktkursen 53 kronor, vittnar om att lagren vid
servicecenter minskat till "mer normala nivåer" i juli, och att
trenden bör kunna hållas intakt de kommande månaderna.
Vidare kan sjunkande skrotpriser ge stöd åt SSAB:s marginaler under
andra halvåret, samtidigt som lägre järnmalmspriser bör kunna hjälpa
upp vinsten.
Bilden är "mycket ljus" vad gäller synergier och kassaflöde hos
SSAB, skriver Swedbank.
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News 

Nordea


Skulle tro att Nordeakursen kan få svårt att ta sig förbi 102kr-nivån.28 aug. 2015

Fortum


Tycker Fortum med låga fundamenta och hög direktavkastning,
ca 7,5%, borde bli intressant här vid stödnivån.
Dow Jones weekly.


MA cross-over 20/40 w.

We have not seen this kind of long term sell signal for at least 3 years.
Even if we have some rebound up now, I will be extremely cautious.

Be careful this fall.Handelsbanken om Mekonomen.

28 AUGUSTI 2015
Öka

Attraktiva vinst- och kassaflödesmultiplar

I rapporten för det andra kvartalet uppvisade Mekonomen återigen en stabil organisk tillväxt och att man tar marknadsandelar på nyckelmarknaderna Sverige och Norge.
Det skriver Handelsbanken i en analys.
Försäljningstillväxten rinner dock endast delvis ner till sista raden, då de fasta kostnaderna har stigit betydligt.
"Trots motvind i form av negativa valutaeffekter och fortsatta förluster för MECA:s exportaffär till Danmark (som lär påverka negativt även under det andra halvåret), räknar vi med en fortsatt stabil vinsttillväxt", skriver Handelsbanken.
Handelsbanken har sänkt sina vinstprognoser med 1-2 procent för 2015-16 efter rapporten för det andra kvartalet. Den nuvarande värderingen av verksamheten (EV/EBITA på 11,5x respektive 10,5x 2015-16pr) är lägre än för merparten nordiska konsumentrelaterade bolag.
Även det fria kassaflödet i förhållande till börskursen på 6-7 procent (2015-16pr) är attraktivt i nuvarande miljö.
Handelsbanken upprepar rekommendationen öka.

Källa: Handelsbanken

Alm equity halvårsrapport.

ALM EQUITY AB (PUBL)
Halvårsrapport januari – juni 2015 (Nasdaq OMX)

2015-08-25 08:00
Stockholm 2015-08-25 Januari – juni 2015 -- Omsättningen uppgick till 404,3 (384,1) Mkr. -- Rörelseresultatet uppgick till 82,7 (67,6) Mkr. -- Resultatet uppgick till 66,6 (57,0) Mkr, motsvarande 5,08 (4,73) kr per stamaktie. -- Under perioden såldes 996 (124) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 569 (103) bostäder. April – juni 2015 -- Omsättningen uppgick till 211,3 (218,5) Mkr. -- Rörelseresultatet uppgick till 42,8 (39,1) Mkr. -- Resultatet uppgick till 34,5 (33,8) Mkr, motsvarande 2,72 (2,88) kr per stamaktie. -- Eget kapital uppgick vid periodens slut till 827,3 (658,8) Mkr, motsvarande 44,28 (37,18) kr per stamaktie och 126,30 (126,30) kr per preferensaktie. -- Likvida medel uppgick den 30 juni till 119,4 (105,1) Mkr. -- Under perioden såldes 189 (106) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 153 (93) bostäder. -- Byggstart av totalt 83 bostäder varav ALM Equitys andel är 48 bostäder. 2015 2014 2015 2014 Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun ------------------------------------------------------------------- Nettoomsättning 211,3 218,5 404,3 384,1 Rörelseresultat 42,8 39,1 82,7 67,6 Periodens resultat 34,5 33,8 66,6 57,0 Resultat per stamaktie (kr) 2,72 2,88 5,08 4,73 Eget kapital per stamaktie (kr) 44,28 37,18 44,28 37,18 Avkastning eget kapital 24,7% 30,8% 16,2% 28,6% ------------------------------------------------------------------- Väsentliga händelser efter periodens utgång -- Förvärv av planprojekt med en tomtarea om cirka 3 300 kvm i Bagarmossen, Stockholm. -- En riktad nyemission av 280 000 preferensaktier genomfördes, innebärande ett nettotillskott på cirka 30 Mkr. VD har ordet Under kvartalet omsatte vi 211,3 (218,5) Mkr med ett resultat efter skatt på 34,5 (33,8) Mkr. Siffrorna är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år men egentligen har vi idag en helt annan position, vilket kan vara svårt att se i enskilda kvartalsresultat. För att få en mer rättvisande bild bör hänsyn tas till utvecklingen av vår bostadsportfölj på kort och medellång sikt, samt av planportföljen på lång sikt. På dessa punkter står vi starkare än någonsin. Under andra kvartalet sålde vi 189 lägenheter för drygt 500 Mkr. Det är en bra försäljning för ALM Equity och en indikation på att bostadsmarknaden alltjämt är mycket stark. Bostadsbyggandet har ökat betydligt men trots det pekar fakta mot att det kommer ta minst 10 år att bygga bort den underliggande bostadsbristen där efterfrågan ökar på grund av låga räntor och stor inflyttning till storstadsregionerna. Samtidigt är bostadsmarknaden väldigt lokal. Många kunder, speciellt barnfamiljer, drar sig för att flytta till nya områden med nya skolor och förskolor när dom redan är etablerade i ett visst område. Trögrörligheten gör att vi ser tydliga lokala matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan. Detta innebär en tillväxtpotential för ALM Equity där vi på utvalda lokala marknader i Stockholm kan hjälpa till att möta den växande efterfrågan på nyttobostäder i bra kommunikationslägen. Fler förvärv av sådana byggrätter är en del av vår strategi för att långsiktigt fortsätta växa. Ett exempel är sommarens förvärv i Bagarmossen där vi planerar att konvertera en kontors- och industrifastighet till bostäder för unga vuxna. Förvärvet finansierades genom en riktad emission av preferensaktier på cirka 30 Mkr. Det som generellt begränsar utbudet av nya bostäder som når marknaden i dagsläget är att byggherrarna inte får fram tillräckligt med byggrätter. Det stora hindret är långa och krångliga detaljplaneprocesser. På kort sikt är det här gynnsamt för aktörer som ALM Equity med långt förädlade byggrätter som snabbt kan bli till bostäder som når slutkunderna. Samtidigt tar även bygglovsprocesserna tid på grund av resursbrist i många kommuner. Vid utgången av det andra kvartalet hade ALM Equity 2 121 (1 485) bostäder under försäljning. I sju av de säljstartade projekten, omfattande cirka 1 000 bostäder, är försäljningsgraden så hög att byggstart kan ske så snart bygglov beviljas. En illustration av läget visar att om vi idag hade bygglov på dessa så skulle ALM Equity vid årsskiftet ha cirka 1 400 bostäder under produktion, vilket är nära dubbelt upp mot vår tidigare rekordnivå. Bostadsprojekt Totalt Alms andel Apr-maj Apr-maj Apr-maj Apr-maj 2015 2014 2015 2014 ---------------------------------------------------------------------------- Byggrätter inklusive planportföljen 7 102 4 767 4 660 2947 Startad produktion 83 25 48 11 Sålda bostäder 189 106 153 93 Bostäder i produktion vid periodens slut 565 489 359 253 Försäljningsgrad i produktion 85% 93% 87% 91% Under försäljning vid periodens slut 2 121 1485 1217 804 ---------------------------------------------------------------------------- Vår målsättning just nu är att så snabbt som möjligt skapa färdiga byggrätter av en så stor andel av planportföljen som möjligt samtidigt som bostadsportföljen sätts i produktion. Nuvarande projektportfölj är en betryggande bas eftersom den med nuvarande omsättning täcker 12 års verksamhet. Samtidigt har vi resurser för tillväxt och en skalbar affärsmodell som ger utrymme för ytterligare expansion. Stockholm den 25 augusti 2015 Joakim Alm

Prime living delårsrapport.

PRIME LIVING
Delårsrapport 2015-01-01 - 2015-06-30 (beQuoted)

2015-08-26 08:17
Delårsresultat - Hyresintäkterna uppgick till 9 091 TSEK - Driftsresultat uppgick till 7 174 TSEK - Rörelseresultat uppgick till 26 038 TSEK - Värdeförändring på fastigheter uppgick till 24 716 TSEK - Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 981 TSEK VD har ordet 2015 - Finansstruktur och expansionskapital på plats Vi genomförde den tredje delen av kapitalanskaffning när Prime Livings stamaktie noterades den 12 juni 2015. Det var många bolag som beslutade att börsintroducera under samma period vilket medförde att konkurrensen om investerares tid och resurser ökade. Det investerarkollektiv som slutligen investerade måste anses vara av hög kvalitet och vi välkomnar alla nya stamaktieägare till ett gott fortsatt samarbete. Emissionen uppgick till 150 MSEK och befintliga aktieägare sålde aktier för 23,9 MSEK. Vi har därmed fått den kapitalbas som är nödvändig för att klara den starka tillväxt som vi nu är mitt inne i. Vår finansiella ställning har stärkts med ett 6-månaders rörelseresultat om 26,0 MSEK. Färdigställandet av de projekt som nu är i produktion kommer att för de nästa 6 månaderna påverka resultatet positivt och vi kommer att redan från första september generera ett driftsnetto som täcker räntor och fasta kostnader undantaget den utestående obligationen för Spångaprojektet. Bolaget kommer därmed, för första gången, ha ett positivt kassaflöde genererat från driften. Spångaprojektet med ca 1 100 lägenheter närmar sig nu byggstart vilket påverkar resultatet positivt. Vi fokuserar nu på Storstadsregionerna och kan konstatera att behovet av studentlägenheter ökat sedan förra året och att bostadsbristen i överlag också ökat. Produktionen av bostäder ökar nu i dessa regioner men nettotillförseln är endast 310 studentbostäder i Stockholm, Göteborg. Det finns ca 100 000 studenter i Stockholm och 75 000 i Göteborg och av dessa så hyr ca 2/3 sin bostad och är därmed potentiella kunder. Studenterna konkurrerar om drygt 20 000 studentbostäder som finns att tillgå i Stockholm och Göteborg. Produktion och uthyrning av våra nya lägenheter i Malmö och Karlstad har gått enligt plan och färdigställs nu för inflyttning till höstterminsstarten, totalt 208 lägenheter. Produktion pågår i Göteborg av 584 nya lägenheter och följer i stort den tidigare fastlagda produktionsplanen. Produktionsstart planeras kv 4 i Spånga och för ytterligare en etapp i Malmö. Båda dessa projekt är inne i en bygglovsprocess vilket kan påverka byggstart tidsmässigt eftersom bygglov ska antas av respektive kommun. Tillträde har även skett av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöberg centrum och även här har bygglovsprocessen påbörjats. Vi har inlett implementering av ett nytt app-baserat service och administrationssystem som ska serva och möta en ny generations behov. Vi arbetar med studentens behov av tjänster och service som utgångspunkt och den interaktiva app-baserade miljön som nu implementeras ska ge studenten möjlighet att via sin mobiltelefon t.ex. beställa en bil från vår bilpool. Organisationen har förstärkts med nya medarbetare inom administration, förvaltning, projektutveckling och handel med Kina. Totalt har vi nu 11 personer anställda. Jag och mina medarbetare ser med tillförsikt fram emot att fortsätta att leverera nya studentbostäder till främst storstadsregionerna där behovet är som störst. Jan Severa VD Prime Living (publ) Rapporten i sin helhet bifogas. Stockholm den 26 augusti 2015 Prime Living AB (publ) Jan Severa Verkställande direktör Jan-Erik Karström Ordförande Ola Wengberg Styrelseledamot För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Severa, VD, +46 708 458 133 jan.severa@primeliving.se mailto:jan.severa@primeliving.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Prime Living Delarsrapport Q2 2015.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=16833 Om Prime Living AB (publ) Mer information finns på http://www.primeliving.se http://www.primeliving.se

Alm Equity bygger i Rinkeby.

Byggstartar i Rinkeby | Fastighetsnytt – Marknad och Samhällsbyggnad

ALM Equity har byggstartat ett brf-projekt om 114 lägenheter på Rinkebyterrassen i västra Stockholm.
Det handlar om ett höghus om 16 våningar ritat av Kirsh + Dereka Arkitekter. Totalt 4 630 kvadratmeter fördelat på 114 stycken lägenheter.
Byggnationen utförs av Andersson Company Byggnads AB som även är kontrakterade för etapp 2, Torghuset, som säljstartas i dagarna.
Totalt planerar ALM Equity att uppföra cirka 400 bostäder i området fördelat på sex bostadshus.
Redaktionen
Källa: Pressmeddelande ALM Equity

27 aug. 2015

Systemair.

Systemair sänker utdelningen och höjer ersättningen till styrelsen. Väldigt bra information. Precis det slags företag jag vill undvika;

------------------------------------------------------------------------------

Systemair AB: Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2015

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 27 augusti 2015
i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:
Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (3,00) per aktie i
utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 31 augusti
2015. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 3 september 2015 genom
Euroclear Sweden AB's försorg.
Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna
Elisabeth Westberg, Hannu Paitula och Gerald Engström samt nyval av Carina
Andersson och Per-Erik Sandlund. Gerald Engström valdes till styrelsens
ordförande.
Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde en höjning av styrelsens arvoden med 10 procent vilket
innebär att 550 000 kronor (500 000) ska tillfalla styrelsens ordförande och
275 000 kronor (250 000) vardera ska tillfalla stämmovalda ledamöter. För
styrelsens ordförande föreslås dessutom ett extra arvode om 600 000 för
arbete med bolagets förvärvs- och investerarfrågor. Det sammanlagda arvodet
uppgår efter justeringen till 2 250 000 kr jämfört med 1 250 000 kronor året
innan.

"I don't trust you one inch" - Godfrey Bloom tells ECB chief Draghi

Godfrey Bloom: The State is an Institution of Theft @goddersbloom

Godfrey Bloom, UKIP.

Swedish OMX.


OMX 5 years weekly.

Looks like we have some support here, but how this goes probably is decided in the dow jones.Aluminium index, USA (djusal), Norsk Hydro, och Gränges.Aluminium index, USA. 5 years, weekly.
Norsk Hydro 5 years, weekly.

Gränges, 1 year, daily.

26 aug. 2015

SAS preferens.

Delar ut 10,4% vid kurs 481.

Utdelning 12,50 kr 4 ggr/år.

Nästa utdelning 10 november.China´s share of world consumption

25 aug. 2015

Gold ETF (GLD)


The long term trend in Gold is still down.Choose a stock.


OMX 10 days hourly.


Gissar att 1495-nivån blir svår att komma igenom.Global dow weekly


The first MA cross-over in the long term trend came in nov. 2014.Dow Jones MA Cross-over Long term


This have been coming for a while.
It is a long term sell signal and we have not seen this 
for several years.

There might be choppiness in the market for a while but I now regard the long term trend as negative
Agnetha Jönsson.

Oscar properties preferens.Utdelning 5 kr, 4 ggr/år.
Avkastning vid nuvarande kurs 8,1%
Nästa utdelning 4 november.


Alm Equity preferens


Utdelning 7,6%, 2,10 kr/aktie 4 ggr/år.
Nästa utdelning 5 oktober.
ALM EQUITY
SÅLDE BOSTÄDER FÖR DRYGT 500 MLN KR 2 KV (Direkt)

2015-08-25 08:27
STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Alm Equity minskade omsättningen till 211 miljoner kronor i det andra kvartalet (219) och resultat efter skatt blev 34,5 miljoner (33,8), motsvarande 2:72 kronor (2:88) per stamaktie.
"Siffrorna är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år men egentligen har vi i dag en helt annan position, vilket kan vara svårt att se i enskilda kvartalsresultat. För att få en mer rättvisande bild bör hänsyn tas till utvecklingen av vår bostadsportfölj på kort och medellång sikt, samt av planportföljen på lång sikt. På dessa punkter står vi starkare än någonsin", säger vd Joakim Alm i kvartalsrapporten.
Under perioden såldes 189 bostäder i projekt (106), varav Alm Equitys andel var 153 stycken (93). Totalt byggstartades 83 bostäder varav Alm:s andel var 48 stycken.
"Under andra kvartalet sålde vi 189 lägenheter för drygt 500 miljoner kronor. Det är en bra försäljning för Alm Equity och en indikation på att bostadsmarknaden alltjämt är mycket stark", säger Joakim Alm.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Amasten preferens


Amasten är ett fastighetsbolag som tillhandahåller bostäder,
är växande och lönsamt.


Avkastar 7,4%. Utdelning 4 ggr/år.
Nästa utdelning 14 oktober 5 kr.


Preferensaktier


K2A preferens avkastar 7,9% vid kurs 252 kr.
Delar ut 4 ggr/år och nästa utdelning 14 september.


Swedish OMX


Tro nu inte att detta var en snabb rekyl i en stigande trend och att det bara är att gå in och köpa igen. Det är snarare så att vad vi nu ser är en upprekyl i en nedåtriktad, långsiktig trend, som kan pågå länge.


24 aug. 2015

Direktavkastning 2015-2016

Källa är databasen Factset och i tabellen kan du utläsa hur många estimat som ligger till grund för snittprognosen för utdelningen. I många fall är det bara ett eller två estimat och de prognoserna blir såklart mer osäkra än i de bolag där 20-30 estimat ingår i den så kallade konsensussiffran.

 Direkt- avkast. År 1Direkt- avkast. År 2Antal est.KursUtdel-ning År 1Utdel- ning År 2
NSP18,4%36,8%116,303,006,00
2E Group9,4%10,8%126,802,532,90
Saltängen Prop.9,4%9,4%1104,509,809,80
Kallebäck Prop.9,0%9,0%1111,0010,0010,00
AllTele 8,1%9,1%215,701,281,44
Nobina 7,6%8,7%333,002,492,86
Acando7,5%7,5%213,351,001,00
Hifab 7,4%7,4%15,400,400,40
Delarka 7,1%7,1%1112,258,008,00
Nordea 6,9%7,4%3197,206,707,23
SJR6,9%8,7%197,756,708,50
Electra6,8%7,2%176,755,255,50
Knowit 6,7%7,7%152,003,504,00
Ratos 6,7%7,4%551,453,453,80
Mycronic 6,7%5,8%248,203,232,79
MQ Holding6,6%6,1%434,202,262,08
Teliasonera 6,5%6,6%2947,233,083,10
Tele2 6,4%6,8%2382,655,255,66
Transcom6,2%7,4%176,754,755,70
Nordkom 6,2%6,2%14,050,250,25
HiQ 6,1%6,5%544,702,722,90
DistIT 6,0%6,7%137,502,252,50
Swedbank 6,0%6,4%29189,7011,3712,22
Semcon5,8%6,8%240,602,352,75
Tieto 5,7%5,9%12207,5011,7912,34
Proffice 5,6%5,7%319,201,071,10
Lammhults 5,5%7,6%139,002,152,95
Diös 5,4%5,8%357,253,123,33
Enea5,4%5,9%272,253,904,25
Lucara 5,3%5,9%511,250,600,67
SEB5,3%5,9%2898,155,225,78
NCC 5,3%5,5%10240,6012,7013,30
Uniflex5,2%7,0%225,001,301,75
MTG5,2%5,4%11215,0011,1711,70
SHB5,1%5,3%27121,106,236,48
JLT 5,1%5,1%11,960,100,10
Hemfosa5,0%5,3%593,004,664,89
Old Mutual5,0%5,4%1026,001,301,41
Tethys Oil 5,0%5,0%445,002,242,25
Beijer Alma5,0%5,3%4179,008,899,58
Cybercom4,8%5,6%32,100,100,12
eWork4,7%5,1%155,252,602,80
Öresund4,7%4,7%2165,007,757,75
Holmen4,6%4,9%12230,2010,5911,31
Addnode 4,5%5,0%251,252,332,58
AstraZeneca4,5%4,5%29534,0024,1124,02
Sandvik4,4%4,6%2582,403,613,77
Bulten 4,4%4,6%370,503,083,25
Biotage4,4%4,6%118,300,800,85
Skanska 4,4%4,6%13166,407,267,61
Midsona4,3%4,6%225,601,111,18
Ericsson 4,3%4,7%2783,203,613,95
Peab 4,3%4,7%860,752,642,83
IAR Systems 4,3%5,3%1103,754,505,50
Bilia 4,3%4,5%4166,007,137,50
Munksjö4,3%5,6%381,003,464,50
Scandi Standard4,3%5,5%346,101,972,53
Klövern 4,3%4,7%98,000,340,38
Duni 4,2%4,4%1119,255,005,25
Industrivärden4,2%4,5%5160,406,707,19
Gränges4,2%4,7%449,202,052,31
ABB 4,1%4,3%29161,506,656,96
Byggmax4,1%4,5%374,503,073,33
Sectra4,0%4,0%2111,254,504,50
Micro Syst.4,0%4,6%150,002,002,30
Castellum 4,0%4,2%12121,504,835,12
B&B Tools4,0%4,2%2119,504,755,05