7 nov. 2015

Starkt delår från Hemfosa.

06 NOVEMBER 2015

Hemfosa Fastigheter AB: Delårsrapport januari - september 2015

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör information i denna
delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella insturment. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 november 2015 kl 07.30

Fortsatt renodling mot samhällsfastigheter

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2015

· Hyresintäkterna uppgick till 615 mkr (409)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 345 mkr (243), vilket motsvarar
2,43 kr per stamaktie (1,85)*

· Resultat efter skatt uppgick till 560 mkr (227), motsvarande 4,06 kr
per stamaktie (1,75)*

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260 mkr
(245), motsvarande 2,14 kr per stamaktie (1,85)*

DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

· Hyresintäkterna uppgick till 1 819 mkr (1 190)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 958 mkr (642), vilket motsvarar
6,81 kr per stamaktie (5,85)*

· Resultat efter skatt uppgick till 1 642 mkr (572), motsvarande 11,93
kr per stamaktie (5,20)*

· Redovisat fastighetsvärde om 28,0 mdkr (17,5) omfattar 369
direktägda fastigheter (195)

· Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 69,48 kr per stamaktie 57,55*

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 797 mkr
(380), motsvarande 5,59 kr per stamaktie (3,45)*

* Retroaktiv justering av nyckeltal har gjorts till följd av en
aktiesplit (2:1) som genomfördes i maj 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Hemfosa förvärvade en samhällsfastighet i Karlstad. Fastigheten
omfattar cirka sju tusen kvadratmeter utbildningslokaler och är fullt
uthyrd med ett 20-årigt hyresavtal.

· Hemfosa genomförde en riktad preferensaktieemission. Det totala
emissionsbeloppet uppgick till 166 299 833,70 kronor. Antal
preferensaktier efter emissionen uppgick till 10 999 999.

· Hemfosas joint venture, Gardermoen Campus Utvikling AS, tecknade
efter kvartalets utgång avtal om utveckling av ett lokalmedicinskt
center vid Gardermoen nära Oslo, i direkt anslutning till det
specialistsjukhus som bolaget påbörjade byggnation av i september i
år. Byggstart är planerad till våren 2016 med färdigställande
beräknat till januari 2018.

· Efter kvartalets utgång avyttrade Hemfosas joint venture, Söderport
Fastigheter AB, åtta fastigheter. Det sammanlagda försäljningspriset
uppgår till 154 mkr.

Kommentar från VD

Vi fortsätter att stärka Hemfosa Fastigheters position som det största
noterade fastighetsbolaget inriktat på samhällsfastigheter. Med
ytterligare en investering i Osloområdet bevisar vi att vi är en
betydande aktör på den norska marknaden. Vi analyserar också möjliga
förvärv av samhällsfastigheter i Finland. Under det tredje kvartalet
har intjäningskapaciteten stärkts ytterligare parallellt med att vi
har sänkt finansieringsrisken genom lägre belåningsgrad och ökad
soliditet.

ÖKAT FOKUS PÅ SAMHÄLLSFASTIGHETER

Under året har vi arbetat målmedvetet för att fokusera
fastighetsbeståndet på samhällsfastigheter som nu står för mer än 60
procent av våra intäkter - och vår ambition är att andelen ska öka.
Varje marknadsförutsättning kräver nya steg och förhållningssätt, att
våga sitta still i båten kan ibland vara den mest opportunistiska
strategin. Det vi ser som intressanta möjligheter för Hemfosa i
rådande klimat är främst större strukturaffärer och
utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn i Norden. Våra
infrastrukturprojekt i Gardermoen är aktuella exempel på hur vi
bokstavligen lägger grunden till långsiktigt stabil intjäning och
nära relationer med våra hyresgäster.

BREDARE NORDISK AKTÖR

Under året har vi etablerat en tydlig position som en kraftfull aktör
inom samhällsfastigheter i Norge och vi fortsätter växa både genom
förvärv och fler utvecklingsprojekt. Under hösten avtalade vårt joint
venture Gardermoen Campus Utvikling GCU om ytterligare ett kommunalt
utvecklingsprojekt i Osloregionen - ett lokalmedicinskt centrum i
direkt anslutning till det specialistsjukhus som vi påbörjade
byggnation av i september. Att GCU valts ut som partner för ännu ett
projekt i detta intressanta område visar att bolaget uppfattas som en
seriös och handlingskraftig aktör inom segmentet även utanför
Sverige. Nu öppnar vi för att bli en bredare nordisk aktör inom
samhällsfastigheter genom att vända blicken mot Finland och aktivt
undersöka möjliga affärer på den finska marknaden för
samhällsfastigheter. Trots att de svenska, norska och finska
fastighetsmarknaderna delvis skiljer sig åt finns mer som förenar när
det kommer till synen på samhällsfastigheter och vi ser stor
potential för en kraftfull och erfaren aktör som Hemfosa.

EN ORGANISATION I UTVECKLING

Vi har sedan starten av Hemfosa arbetat aktivt och långsiktigt med att
säkerställa kompetensförsörjningen i alla led i det snabbt växande
fastighetsbolaget. Under 2015 har Hemfosa förstärkt kompetensen i
ledningsgruppen genom nya medarbetare som vi vill ge utrymme att växa
och nå sin fulla kapacitet. Det är en naturlig utveckling för vår
organisation och vi tror att framförhållning, öppenhet och en verklig
tilltro till nästa generation är vägen framåt. Som ett led i detta
arbete övertar Stina Lindh Hök, nuvarande transaktionschef, Lars
Thagessons ansvarsområden avseende transaktioner i samband med att
han övergår till en friare roll vid årsskiftet. Lars kommer även
fortsättningsvis att arbeta exklusivt med Hemfosa, som konsult, med
ansvar framförallt för att driva projektverksamheten i Norge och även
sonderingen av den finska marknaden.

I övrigt är vi stolta över vår nominering till 2015 års Allbrightpris,
som delas ut till ett bolag som gjort "en betydande insats för att
driva företaget mot en mer meritokratisk och jämställd verksamhet".
Ett renodlat fokus på kompetens och resultat är i mina ögon den enda
vägen till en varaktigt framgångsrik verksamhet. Bolagets framgångar
är ett kvitto på att denna inställning lönar sig för både medarbetare
och investerare.

Med ännu ett stabilt kvartal bakom oss fortsätter vi på inslagen väg.
Efter en riktad preferensaktieemission under kvartalet har vi även
stärkt vår finansiella ställning. Vi är med andra ord väl rustade, på
alla sätt, för att utveckla bolaget vidare.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Mobil: 070 690 65 50, mail: jens.engwall@hemfosa.se

Karin Osslind, CFO
Mobil: 070 794 93 37, mail: karin.osslind@hemfosa.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar