26 feb. 2016

Fantastisk rapport från D.Carnegie.

Vinstökningen per aktie är enorm och renoveringstakten är också mycket imponerande. Här skapar man eget värde så länge man har bestånd av orenoverade lägenheter/köper mer. Jag hade tidigare tvivel om att det skulle kunna gå att renovera i någorlunda snabb takt. Men nu är man uppe i 1000 lägenheter/år. Varenda en av dessa ger ju hyreshöjning på 60% vilket ökar vinsten snabbt och höjer givetvis värdet på fastigheterna.

160226

Stark ökning av vinst och eget kapital

D. Carnegie & Co AB redovisar för helåret en kraftig ökning av vinsten före skatt vilken steg från 307 miljoner kronor till hela 1 422 miljoner 2015 – upp 360 procent. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 186 miljoner kronor jämfört med 42 miljoner 2014, en ökning med 342 procent.
Vinsten per aktie efter skatt blev 16,10, en ökning med 235 procent från föregående år. Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 41 procent under året och uppgick vid årsskiftet till 73,50 kronor/aktie (51,99).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015

 • Hyresintäkterna ökade till 1 217 Mkr (609)
 • Driftnettot ökade till 554 Mkr (258)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 186 Mkr (42)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 307 Mkr (278)
 • Värdeförändring derivat uppgick till -11 Mkr (-14)
 • Resultatet före skatt ökade till 1 422 Mkr (307)
 • Resultatet efter skatt ökade till 1 139 Mkr (233)
 • Vinst per aktie ökade till 16,10 kr (4,80) före utspädning, och ökade till 13,50 kr (4,30) efter utspädning*

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Hyresintäkterna ökade till 317 Mkr (282)
 • Driftnettot ökade till 133 Mkr (98)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 48 Mkr (0)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 867 Mkr (200)
 • Värdeförändring derivat uppgick till 39 Mkr (-7)
 • Resultatet före skatt ökade till 853 Mkr (194)
 • Resultatet efter skatt ökade till 734 Mkr (142)
 • Vinst per aktie ökade till 10,37 kr (2,01) före utspädning, och ökade till 8,52 kr (1,59) efter utspädning*
* Vid beräkningen av vinst per aktie efter utspädning har inte den årliga räntebesparingen avseende det konvertibla skuldebrevet på 51 Mkr beaktats. Effekten av denna besparing per aktie är 0,72 kr/år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Ingått avtal om försäljning av Hammarkullen i Göteborg med 890 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 493 Mkr, vilket innebär en förstärkning av kassan med 250 Mkr
 • Offentliggörande i december av ny värdering av fastighetsportföljen uppgående till 13 600 Mkr, drygt en miljard över tidigare rapporterat värde
 • Förvärvat fastigheter i Uppsala och Norrköping i anslutning till befintligt bestånd

Kommentar från VD

Vi har under året hittat vår identitet som en av Sveriges största bostadsförvaltare efter ett par år av stark tillväxt och sammanslagningar av flera fastighetsbolag. Samtidigt har vi renodlat och fokuserat och förvärvat ytterligare lägenheter intill våra befintliga fastigheter. Därmed är D. Carnegie & Co nu ett bostadsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Det har även varit ett intensivt renoveringsarbete och under fjärde kvartalet har 293 lägenheter renoverats. 
Jag kan också med glädje konstatera att vi har nått vårt mål om en totalavkastning om minst 10 procent, vilket lett till en ökning av det justerade egna kapitalet med 41 procent under året. Intjäningsförmågan har från förra årsskiftet ökat med 50 procent till 307 miljoner kronor på rullande tolv månader.
Bolaget har under kvartalet slutfört förvärv av drygt 100 lägenheter i Norrköping, vilket ytterligare förstärkt vår intjäningsförmåga.
Vi har under perioden fortsatt att effektivisera och industrialisera renoveringen av lägenheter. Prognosen om att renovera minst 500 lägenheter 2015 nåddes med 524 lägenheter renoverade under året. Även årstakten om 1 000 lägenheter per år uppnåddes under det fjärde kvartalet. Vi har också fortsatt en hög takt i investeringar i fasader, värmeanläggningar, tvättstugor etc., vilket ökar våra hyresintäkter och sänker kostnaderna för reparationer och underhåll.
Ökade hyror och lägre kostnader återspeglas i ett bättre driftnetto, vilket för kvartalet uppgick till 133 miljoner kronor jämfört med 98 miljoner samma kvartal förra året. För året har driftnettot fördubblats till 554 miljoner jämfört med 257 miljoner föregående år. Intjäningsförmågan har lyfts till 307 miljoner kronor i årstakt per den 1 januari 2016 jämfört med 205 miljoner föregående årsskifte. Värdeökningar i fastighetsbeståndet under kvartalet uppgick till 867 miljoner kronor, efter avdrag för investeringar och 1 307 miljoner för hela året.
Sammantaget har förbättringarna inneburit en stark förbättring i redovisat resultat. Kvartalets resultat före skatt uppgår till 952 miljoner kronor och för helåret till hela 1 421 miljoner, att jämföras med 194 miljoner för fjärde kvartalet 2014 och 306 miljoner för hela 2014. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 10,37 kronor jämfört med 2,01 kronor för fjärde kvartalet 2014. Detta ger en vinst efter skatt för helåret 2015 om 1 139 miljoner, vilket motsvarar 16,10 kronor per aktie.
Under innevarande år kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen att leta ytterligare förvärv i Stockholmsregionen och fortsätta arbetet med att renovera vårt bestånd, vilket kommer att öka vår lönsamhet ytterligare. Vi kommer också att driva på utvecklingen av byggrätter så vi kan starta nybyggnation under nästa år.
Stockholm den 25 februari 2016
ULF NILSSON,
VD för D. Carnegie & Co

19 feb. 2016

Wallenstam.Wallenstam har fått köpsignal i veckochartet och har vänt vid nedre bollingerbandet. Snäv stop-loss kan sättas och potentialen torde vara mycket större än risken. Det lär väl avgöras i nästa vecka då rapport presenteras, 24 feb, om jag minns rätt.

Jag har köpt. 
Automatiskt uppdaterad

18 feb. 2016

Bra analys.


Bra analys av Johnny Torssell även om han ibland går fel, precis som alla andra. Han var ju inne på att Nokia skulle gå så starkt nu eftersom aktien hållit emot så bra i nedgången. Så blev inte fallet.

Den här gången håller jag helt med om både vågräkning och stödnivåer och att vi får en kortare uppgångsperiod - som ju borde vara i minst 3 vågor.