8 nov. 2015

Vad är en DCF-värdering?

Företagsvärdering innebär att försöka uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag eller motsvarande verksamhet, ofta ettaktiebolag. Syftet med företagsvärdering är normalt att kunna sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning eller investering i företag, men även för att få underlag för banklån. Det finns många olika metoder för företagsvärdering. Den vanligaste är kassaflödesvärdering, som ofta kallas DCF-värdering från det engelska begreppet discounted cash flow.[1]

Avkastningsvärdering[redigera | redigera wikitext]

Avkastningsvärdering bygger på att företagets framtida avkastning prognostiseras och nuvärdeberäknas (nuvärdesmetoden). Vad som används som mått på avkastning kan variera, till exempel kassaflöde, utdelning eller vinst. Marknadsräntan används som diskonteringsfaktor.
DCF-värdering är den form av avkastningsvärdering som är allmänt erkänd som den teoretiskt korrekta metoden för företagsvärdering. DCF kommer från "discounted cashflows", dvs. diskonterade kassaflöden. DCF-värdering bygger på att ett företags framtida fria kassaflöden till företaget uppskattas och diskonteras till nuvärde. Ofta gör man en proformamodell med kassaflöden som byggs på ca 5 år framåt i tiden. Därefter brukar man lägga på en tillväxtfaktor motsvarande analytikers förväntan för branschen, BNP-utveckling eller liknande, som även den diskonteras till ett nettonuvärde.

Jämförande värdering[redigera | redigera wikitext]

Jämförande värdering kallas även relativvärdering, multipelvärdering eller komparativ värdering. Det är den vanligaste värderingsmetoden rörande börsnoterade företag. Metoden bygger på att värderingsobjektet (företaget) jämförs med prissatta företag på aktiemarknaden eller förvärvsmarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika finansiella värdemultiplar, till exempel P/e-tal eller EV/S-tal.

Substansvärdering[redigera | redigera wikitext]

Susbstansvärdering innebär att företagets egna kapital utgör grunden för företagets värde för aktieägarna. I substansvärdering ska det egna kapitalet justeras med kapitalandelen av obeskattade reserver samt över- och undervärden i företagets olika tillgångar och skulder. Substansvärdering baserar sig i stort på historisk redovisningsinformation och anses därför inte ta korrekt hänsyn till företagets framtida avkastning och risk.

Övriga metoder[redigera | redigera wikitext]

Det finns även andra inte lika vanliga värderingsmetoder, bl.a. realoptionsvärdering, som bygger på att företagets ses som en form av option.
De modeller som finns tillgängliga är dock bara redskap och det faktiska värdet på ett företag är en funktion av ägarnas vinster i förhållande till kostnader. Det svåra är att avgöra vinster och kostnader över tid och risken är i praktiken sannolikheten för vinst och/eller kostnads-utfall som skiljer sig från uppskattade värden över tid.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sevenius, Robert, "Företagsförvärv", Studentlitteratur, 2011"

Företagsförvärv

Företagsförvärv

av Robert Sevenius

Fri frakt för privatpersoner! Skickas inom 2‑5 vardagar
Företagsförvärv är en allomfattande bok för praktiker och studenter som på ett och samma ställe vill sätta sig in i alla delar av transaktionsprocessen vid företagsförvärv. Det rör sig såväl om de viktiga strategiska och organisatoriska frågorna som om de intrikata rättsliga och finansiella frågorna. Transaktionsprocessen beskrivs utifrån olika former – bl.a. köparinitierad transaktion, auktionsprocess och publika bud. I anslutning till formerna finns arbetsplaner och taktiska tips. Boken beskriver momenten strategisk analys, sökning och identifiering av målföretag, företagsvärdering, företagsbesiktning (s.k. due diligence), strukturering, avtalsskrivning och integrering. I boken finns praktiska checklistor för planering och genomförande av transaktionsprocessen och dess olika moment. De grundläggande juridiska övervägandena som sker under transaktionsprocessen behandlas i en separat del av boken, där behandlas bl.a. avtals- och köprätt, bolagsrätt, skatterätt, redovisningsrätt och arbetsrätt. Syftet är att boken ska vara ett underlag för både fördjupade studier och praktisk tillämpning. Boken används som kursbok för specialkurser inom juridik och ekonomi på universitet och utbildning för praktiker. Därutöver är boken avsedd att användas i praktiken av köpare, säljare, målföretag och rådgivare. Den utgör ett underlag för den initiala planeringen av företagsförvärv men fungerar även som ett stöd för beslut och förhandling i transaktionsprocessen.

Köp boken här: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar