24 juli 2016

Byggmax är redan i Danmark.

Via Skånska byggvaror och dess dotterbolag Pavillon är Byggmax redan inne i Danmark. Med den här strategin blir det intressant att följa hur expansionen ska fortsätta och vilka möjligheter det ger om man köper en mindre aktör i t.ex. Tyskland. Då har man ju Byggmax, Skånska byggvaror, Pavillon och Buildor som bas för expansion.
24 FEBRUARI 2016

Byggmax: Integration Skånska Byggvaror och Pavillon under 1 kv - DB VD

(SIX) Byggmax kommer att integrera produktsortimentet hos Skånska
Byggvaror och det danska förvärvet Pavillon under det första
kvartalet.
Det sade Skånska Byggvarors vd Anders Johansson Eickhoff under
Byggmax kapitalmarknadsdag.
Från det andra kvartalet och under resten av året är tanken att
fokus för Skånska Byggvaror och Pavillon ska ligga på tillväxt.
Byggmax förvärvade under det fjärde kvartalet 2015 e-handlaren
Buildor och Skånska Byggvaror. Enligt Byggmax vd väntas synergier
delvis kunna realiseras redan under innevarande år.
Däremot angavs ingen storlek på dessa synergier som uppgavs
innefatta både kostnadssynergier såväl som intäktssynergier.
Synergierna på kostnadssidan uppgavs dock gå snabbare att realisera än
på intäktssidan.
De båda förvärven, Skånska Byggvaror och Buildor väntas komma att
expandera sin verksamhet i Norden.
Skånska Byggvaror finns redan i Sverige, Norge och Danmark, vilket
innebär att Finland står högst upp på agendan. "snart ska vi sälja
våra produkter via Byggmax i Finland", sade Anders Johansson Eickhoff.
Under nästa år väntas Skånska Byggvaror ha etablerat sin så kallade
omni-kanal i Finland.
För Buildor kommer fokus fortsatt att ligga på hög tillväxt,
kundnöjdhet och kostnadsfokus. Även här väntas geografisk expansion.
"Jag tror vi kommer att gå in i de nordiska länderna. När kan jag
inte berätta i dag", sade Buildors vd Jonathan Schwamberg under
kapitalmarknadsdagen. Däremot väntas Buildor inte komma att öppna
fysiska butiker, enligt Schwamberg.
Under frågor kring Buildor sade Schwamberg att det kan bli tal om
tillägsköpeskilling i affären som var relaterade till framtida
försäljning och vinst. Några exakta nivåer har dock inte
offentliggjorts till marknaden.
Buildor uppges ha sett en bra start på året 2016.
"Det har varit några bra månader", sade Jonathan Schwamberg som
svar på en fråga om utvecklingen den senaste tiden.

13 juli 2016

Sagax delår.

13 JULI 2016

Sagax: DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2016

FÖRSTA HALVÅRET 2016

· Hyresintäkterna ökade med 19 % till 731 miljoner kronor (616
miljoner kronor föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 31 % till 516 (395) miljoner
kronor. Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspädning ökade
med 36 % till 2,88 (2,12) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 801
(430) miljoner kronor, varav 151 (89) miljoner kronor från joint
ventures och intresseföretag.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt -261 (86) miljoner kronor. Räntederivat svarade för -268 (86),
varav -99 (44) miljoner kronor från joint ventures och
intresseföretag.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 894 (720) miljoner
kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 517 (322) miljoner kronor motsvarande
2,89 (1,66) kronor per stamaktie efter utspädning.

· Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 233 (770) miljoner
kronor, varav 1 182 miljoner kronor avsåg förvärv av 193 fastigheter.

ANDRA KVARTALET 2016

· Hyresintäkterna ökade med 22 % till 378 miljoner kronor (309
miljoner kronor föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 42 % till 279 (196) miljoner
kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 542
(346) miljoner kronor, varav 87 (48) miljoner kronor från joint
ventures.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt -98 (149) miljoner kronor. Räntederivat svarade för -105
(149), varav -35 (79) miljoner kronor från joint ventures.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 622 (536) miljoner
kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 334 (169) miljoner kronor.

· Sagax har under det andra kvartalet 2016 nettoinvesterat 1 153
(348) miljoner kronor. Sagax har förvärvat 191 fastigheter och
avyttrat två fastigheter under kvartalet.

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2016

För 2016 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet
före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och
tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 060 miljoner
kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för
januari-mars 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2016 till 2 048
000 kvadratmeter fördelat på 414 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 13 juli 2016 kl. 15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/delarsrapport-for-januari-juni-2016,c2045650
http://mb.cision.com/Main/414/2045650/539900.pdf
http://mb.cision.com/Public/414/2045650/ad378853e75e9bf8.pdf

4 juli 2016

Fingerprint weekly.


Ser ut att kunna vara ett bra tillfälle att gå lång i Fingerprint. Bra risk/reward här i veckochartet. Kräver litet större marginal på stoplossen men uppsidan är mycket större.

Vänder på nedre bollingerbandet och i nivå med tidigare stödnivåer. Kan vara en fullbordad a-b-c-rekyl. Får även bekräftelse i stochastic och rsi. Ska man enbart handla på tekniska signaler så blir det inte så mycket bättre än så här.


3 juli 2016

Lägesbedömning.


Dow jones har återigen nått 18000-nivån och är nära ATH. Den senaste kursstapeln ser nästan ut som en gravestone doji, dvs en säljsignal. Kan nog bli svårt att komma vidare uppåt här, men jag tror inte heller på stora nedgångar. Snarare tror jag på fortsatt uppgång men när den kommer är inte lätt att säga.

Alltså lär dow jones röra sig sidledes. Dessutom stängd i morgon, 4 juli.

Omx kan iaf inte räkna med någon draghjälp från djia under den närmaste framtiden.

Tycker det pekar mot att man bör vara försiktig och med försiktig menar jag kortsiktig. Grundantagandet är att djia kommer att fortsätta upp så att gå kort anser jag vara hög risk i det här läget.

Omx ser ut att ha litet till att ge på uppsidan.

Slutsatsen blir alltså att leta aktier i speciella lägen, betsson och fingerprint kan vara intressant, och att vara kortsiktig, att gå ner på åtminstone timsdiagram i det här läget. Att inte förvänta sig någon stark draghjälp från marknaden. Tunn handel. Små marginaler. Kan man göra en vinst i den här marknaden anser jag att man ska säkra den vinsten.
Mäklarstatistik anonyma.

BrokerStatsHär kan man se statistik på alla mäklare.

2 juli 2016

Intrum justitia.

Att Intrum hade ett p/e på ca 15 var mer än jag visste, trodde bolaget var betydligt dyrare.

Tycker det ser väldigt bra ut i flera perspektiv i aktien just nu. Marknaden kan ställa till det, som vanligt, men risk/reward är fördelaktigt för tillfället.

Ser också att Hoist befinner sig i ett liknande tekniskt översålt läge, och man kan nog utgå ifrån att de kommer att utvecklas på liknande sätt. Går den ena så går nog även den andra. Får vi drag i Intrum och Hoist inte lyfter så kan man nog förvänta att även Hoist kommer att gå upp.1 juli.

ABB.Nibe.Nobia.

SEB.

Fingerprint cards.Volvo b.
Claes Ohlsson b.
Dustin.

Gunnebo.
Hoist.
Humana.
Lindab.Opus.

Orexo.

Bioinvent.

Doro.


Dow Jones.

Tycker det är helt uppenbart att vi borde få se en rekyl i dow jones efter att vi återigen nått ATH-läge och en stökig vecka.

Det blir också en viss sättning i marknaden på fredagen men efter bara några timmar så kommer köparna plötsligt tillbaka.

Kan bara konstatera att USA-marknaden är otroligt stark just nu. Björnarna har inte mycket till chans.

Det är nog mer sannolikt med ett utbrott uppåt än att vi skulle få se en större rekyl.

Q2 2016.