8 juni 2016

Peab om regeringens bostadspolitik.

Så vill regeringen lösa bostadsbristen

Det råder stor och ökande efterfrågan på bostäder i Sverige. Nu vill regeringen att det byggs 700.000 nya bostäder fram till år 2025 för att möta den efterfrågan. Det innebär nästan en fördubbling per år jämfört med i dag. Byggbranschen är positiv till initiativet men tror inte det går att klara den takten. Krångliga regler och brist på arbetskraft är de största hindren.
Det nya målet för bostadsbyggandet grundar sig på en prognos från Boverket. Enligt myndigheten behövs 461.000 nya bostäder fram till 2020 och ytterligare 244.000 fram till år 2025.
För att klara det måste byggtakten i det närmaste fördubblas, eller åtminstone öka med 35.000 lägenheter per år. I dag byggs cirka 45.000 bostäder årligen. Byggtakten blir i så fall den högsta sedan miljonprogrammets dagar. För att nå målet vill regeringen ha en bred överenskommelse med merparten av riksdagens partier så att man kan jobba långsiktigt
Enligt regeringen behövs reformer och nytänkande inom tre områden:
• Förenklade regelverk
Regeringen vill bland annat utreda om det går att bygga med enbart en översiktsplan som grund och ha samma möjligheter att överklaga som för detaljplaner. Man är också beredd att ställa bindande krav för att alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet.
• Ökad byggkapacitet
För att kunna öka byggtakten vill regeringen kraftigt öka antalet byggutbildningar och öppna upp för fler utländska bolag. Dessutom föreslår man en modell med godkända hustyper eller certifierade entreprenörer som kan snabba upp och förenkla plan- och byggprocessen och därmed få en industriell produktion av prefabhus i stor skala.
• Nya finansieringslösningar
Regeringen vill också se över behovet av att komplettera det nyligen införda investeringsstödet med nya former av hyresgarantier. Man är även beredd att tillföra extra medel till SBAB för att göra det lättare för allmännyttan, byggföretag och kommuner att finansiera det ökade bostadsbyggandet.
Svårt nå målet
Byggbranschens företrädare är positiva till satsningen men anser inte att det är rimligt att skruva upp bostadsbyggnadstakten så mycket som regeringen önskar.
Det råder redan med dagens byggnadstakt brist på flera olika professioner, allt från hantverkare till ingenjörer. Dessutom riskerar många av statens planerade eller redan beslutade åtgärder för att minska hushållens skuldberg att dämpa både upplåningen och byggandet. Det gäller såväl de nya amorteringskraven som införs 1 juni i år som planerna på att trappa ned hushållens räntesubventioner.
Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, säger i en kommentar till Byggvärlden att han förutsätter att regeringen lyssnar på byggbolagen om man på allvar vill få igång bostadsbyggandet.
– Dessvärre upplever vi så här långt att intresset för branschen inte varit tillräckligt stort, säger han.
Peter Svensson, chef bostadsutveckling i Peab:
-  Jag tror att utifrån de förutsättningar som finns och med kunskap hur byggbranschen fungerar kan vi i bästa fall nå cirka 500.000 nya bostäder år 2025.
- Lösningen och åtgärderna är komplexa. Det går inte att välja ett fåtal områden för att lyckas, vissa förändringar behöver ske nu och andra över tid. Jag skulle därför vilja lansera ett åtgärdsprogram innehållande sju punkter för ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar