11 okt. 2015

SEB om övriga banker inför rapport q3.

Nordea: Med fortsatt press från fallande räntor räknar SEB med en vinstnedgång med 7 procent på årsbasis för Nordea och man ligger också i linje med konsensusprognoserna. Ränteintäkter står för hälften av bankens intjäning och väntas falla med 9 procent från ifjol på grund av fallande räntor, ofördelaktiga valutarörelser och en svag volymutveckling. Provisionsintäkterna (30 procent av intäkterna) väntas växa med 10 procent. Prognoserna för Nordeas riskvikter har ökat något vilket lett till att SEB sänkt utdelningsprognoserna för banken med 7 procent per år. Nordea är trots allt förstahandsvalet i sektorn och rekommendation blir köp.


Swedbank: SEB spår en vinst per aktie som faller med 7 procent från ifjol. Även här ligger man i linje med konsensus. Man förväntar sig att Swedbanks rapport kommer vara den starkaste i sektorn med ett stabilt räntenetto på grund av höjda bolånemarginaler och hög utlåningstillväxt. Provisionsnettot väntas med 4 procent från ifjol. SEB tror vidare på en solid kostnadsutveckling för banken. Med tanke på framtida kapitaliseringskrav är utdelningsandelen på 75 procent i farozonen. Aktien får rekommendationen behåll. 
 

Handelsbanken: Vinsten per aktie väntas falla med 4 procent på årsbasis. SEB:s prognoser ligger 5 procent under konsensus vilket också är förklaringen till varför aktien är sistavalet i sektorn kortsiktigt. 71 procent av intjäningen baseras på räntenettot där utvecklingen väntas ha varit konstant både på års- och kvartalsbasis. Provisionsnettot står för 23 procent av intjäningen och där räknar SEB med 5 procent tillväxt senaste året. SEB räknar med att utdelningen faller med 5 procent årligen under 2015-2017 och upprepar sin sälj-rekommendation på Handelsbanken främst på grund av risken kopplad till utdelningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar