21 okt. 2015

Analys av Mr. Green - Redeye.

En diskonterad kassaflödesmodell i kombination med en relativvärdering ligger till grund för värderingen av aktien.

DCF Värdering

Tillväxten förväntas minska succesivt från cirka 26 procent 2015 till en något lägre tillväxt om cirka 10 procent från 2018. Våra något sänkta antaganden på kort sikt kompenseras av att vi höjer upp de långsiktiga estimaten något.

Detta är eftersom vi ser att ingen fundamental förändring i förutsättningarna för Mr Green föranleder ett sådant beslut. Till stor del är tillväxttakten möjlig på grund av den kraftiga mobila tillväxttakten för online spel som uppgår till en CAGR om 32,4 procent från 2013 till 2018 enligt H2 Gaming Capital.

Även bonusar, personalkostnader och marknadsföringskostnader som andel av intäkter bör sjunka över tid och vi räknar med en EBIT-marginal om 20 procent i utgången av 2018. Vi lägger även till ett påslag i rörelsekostnaderna (sannolikt hänförbara till kostnad för sålda tjänster) om 3 procent från början av 2016 på grund av omregleringskostnader i nya potentiella marknader samt existerande.

Samtidigt anser vi konkurrensen ökar då fler länder har omreglerats vilket minskar marginalerna men ger högre tillväxt över tid. Vi har tagit substantiell höjd från långsiktiga marginaler likt Unibet och Betssons 25-30 procents rörelsemarginaler.

Från 2018 förväntas Mr Green växa något snabbare om ca 8 procent eftersom bolaget har tagit del av den mobila expansionen och kan förmå sig att konsolidera konkurrenter för att behålla en högre tillväxt än marknaden.

Rörelsekapitalet ses bli något negativt med tanke på den tillväxtfas bolaget är inne i. Den expansion som nu sker kommer sannolikt driva höga utvecklingskostnader, för att senare i mognadsfasen kommer CAPEX löpa i paritet eller bli under avskrivningar. WACC förblir oförändrad och uppgår till 10,2 procent.

Vår motiverade värdering förblir därför 61 kronor. Vid ett bear case kommer aktien sannolikt handlas vid 30 kronor och vid ett bull case 118 kronor. 


Hela analysen >>>>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar