24 okt. 2015

Delår från ÅF.

Tycks vara svårt att upprätthålla marginalerna trots ökad omsättning:
----------------------------------------------------------------------------------------------


23 OKTOBER 2015

ÅF AB: ÅF AB Delårsrapport januari - september 2015

------------------------------------------------------
| För mer information |
|: |
| Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20 |
| Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01 |
------------------------------------------------------
Trejde kvartalet 2015
* Nettoomsättningen uppgick till 2 147 (1 873) MSEK
* Rörelseresultat uppgick till 112 (120) MSEK
* Rörelsemarginalen var 5,2 (6,4) procent
* Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 143 (134) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 6,7 (7,2) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 67 (79) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,84 (1,03) kronor
Januari - september 2015
* Nettoomsättningen uppgick till 7 133 (6 429) MSEK
* Rörelseresultat uppgick till 578 (528) MSEK
* Rörelsemarginalen var 8,1 (8,2) procent
* Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 575 (542) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,1 (8,4) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 418 (382) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,35 (4,95) kronor
Kommentar av VD Jonas Wiström:
ÅFs rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 7 procent
till 143 (134) MSEK under det tredje kvartalet, tack vare ett sammantaget
fortsatt tillfredsställande marknadsläge och en god orderingång - särskilt i
Skandinavien. 143 MSEK är det högsta resultat som ÅF redovisat hittills under
ett tredje kvartal och detsamma gäller för niomånadersperioden ackumulerat.
Glädjande är även att kassaflödet för kvartalet var starkt. Rörelsemarginalen
exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 6,7 (7,2) procent i
kvartalet.
Omsättningen ökade med 15 procent, varav 5 procentenheter utgjordes av
organisk tillväxt. ÅF omsätter nu över 1 miljard Euro på årsbasis, vilket är
i linje med det mål som sattes upp för fem år sedan. Ett av ÅFs nya och
långsiktiga mål innebär att ÅF skall fortsätta växa kraftigt och omsätta
minst 2 miljarder euro år 2020.
Glädjande är att ÅF fortsätter vara en mycket attraktiv arbetsgivare. Det ger
ÅF förutsättningar att kunna vidhålla en god organisk tillväxt och
framförallt att kunna vara selektiv i rekryteringsprocessen. I slutet av det
tredje kvartalet utnämndes ÅF till att vara Sveriges näst mest attraktiva
arbetsgivare, efter Google, bland yrkesverksamma ingenjörer samt till landets
mest attraktiva arbetsgivare bland högskoleingenjörer (Universum).
Omorganisationen, som aviserades i slutet av kvartal två, av verksamheterna
inom divisionerna Industry och Technology har genomförts under det gångna
kvartalet. Synergieffekter och kostnadsbesparingar har identifierats om
totalt 40 MSEK på årsbasis med full effekt från årsskiftet. Samtliga
kostnader relaterade till denna omorganisation och rationalisering har nu
reserverats. Förändringen innebär samtidigt att division Technology renodlats
till en stark verksamhet med fokus på digitalisering och det uppkopplade
samhället, medan division Industry blivit en ännu mer komplett partner till
industrin genom att ha tagit över ansvaret för de verksamhetsdelar som
fokuserar på mekanisk konstruktion. Dessa förändringar har redan fått ett bra
mottagande bland kunderna.
Divisionerna Industry och Technology redovisar tillfredsställande resultat i
kvartalet, trots genomförd omorganisation och besparingsprogram.
Rörelsemarginalerna uppgick till 7,3 (8,0) respektive 5,9 (5,6) procent.
Division Infrastructure fortsätter att växa starkt och rapporterar en
tillväxt på cirka 16 procent i kvartalet och rörelsemarginalen ökade från 8,0
procent till 8,6 procent. Glädjande är även att division International
redovisar ett fortsatt förbättrat resultat i kvartalet. Rörelsemarginalen
steg till 6,2 (5,9) procent trots den fortsatt svaga energimarknaden i
Europa.
ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i
branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en
konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som
via bolagsförvärv.
Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com/info@afconsult.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar