31 maj 2016

Sectra bokslut.

31 MAJ 2016

Sectra: Sectras bokslutskommuniké 2015/2016: Passerar miljardstrecket med uppnådda ekonomiska mål och ökad orderingång under kvartalet

Linköping den 31 maj, 2016 - IT- och medicinteknikföretaget Sectra
(http://www.sectra.com) (STO: SECT B) ökar rörelseresultat och
kassaflödet för verksamhetsåret 2015/2016. Nettoomsättningen ökar
11,7 procent och passerade för första gången en miljard kronor.
Sectras finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med
bibehållen rörelsemarginal och bolaget uppfyller samtliga finansiella
mål. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka
finansiella position har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman
att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett
inlösenprogram.

Verksamhetsåret i siffror

· Sectrakoncernens orderingång uppgick till 1 322,0 MSEK (1 550,4).
Orderingången ligger fortsatt över nettoomsättningen.

· Nettoomsättningen uppgick till 1 073,6 MSEK (961,4), vilket
motsvarar en ökning med 11,7 procent. Exklusive poster av
engångskaraktär under jämförelseperioden ökade nettoomsättningen med
13,6 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 10,1 procent till 165,5 MSEK (150,3),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 procent (15,6). Exklusive
posterna av engångskaraktär under jämförelseperioden ökade
rörelseresultatet med 18,2 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 185,9
MSEK (85,0), vilket motsvarar 4,96 SEK/aktie (2,28). Flera av de
kunder som har beställt Sectras medicinska IT-system har övergått
till driftsfas. När detta sker inleds faktureringen och ökade
intäkter från slutkunder har haft en positiv effekt på koncernens
omsättning, resultat och kassaflöde.

Kvartal 4 i siffror

· Orderingången uppgick till 447,8 MSEK (368,6), vilket motsvarar en
ökning med 21,5 procent.

· Nettoomsättningen uppgick till 315,1 MSEK (268,3), vilket
motsvarar en ökning med 17,4 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 36,8 procent till 58,0 MSEK (42,4),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 procent (15,8). Exklusive
post av engångskaraktär under jämförelsekvartalet ökade
rörelseresultatet med 19,8 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 62,1
MSEK (52,9).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- Det är främst våra koncernfinansierade driftsavtal för medicinska
IT-system som bidrar till den positiva utvecklingen av koncernens
omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Flera kunder med
omfattande avtal tog system i drift under senare delen av 2014/2015
och i början av 2015/2016. Detta hade då en positiv effekt på
affärsområdet Imaging IT Solutions utveckling. Hanteringen av
driftsavtalen sker i vår finansieringsverksamhet som har vuxit med
mer än 60 procent och nu är koncernens näst största verksamhet.

- Jag kan med stor tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller
koncernens samtliga finansiella mål och detta trots att alla områden
inte utvecklas enligt våra förväntningar. Vänligen notera att vi har
preciserat definitionen av Sectras tillväxtmål då det tidigare har
kunnat tolkas på olika sätt. Tillväxtmålet räknat som rörelseresultat
per aktie uppfylls dock enligt båda definitionerna.

- Sectra har ett starkt varumärke, inte bara inom medicinskt IT utan
också inom det mest avancerade IT-säkerhetssegmentet. Medan vår affär
inom Imaging IT Solutions utvecklats väl så har vi under flera år
upplevt att affärsområdet Secure Communications inte nått våra
förväntningar. Nu gör vi en nysatsning inom området med lansering av
analys- och övervakningstjänster för kunder inom energisektorn, det
största delsegmentet inom kritisk infrastruktur. Aktörer inom detta
område har stora värden att skydda. Utsätts de för dataintrång kan
det leda till förlust av människoliv, allvarliga skador, stora
ekonomiska förluster eller äventyra hela länders säkerhet. Att hjälpa
kunder inom energisektorn att skydda sina kontrollsystem ligger helt
i linje med vår vision att bidra till ett friskare och tryggare
samhälle. Satsningen är en viktig del i det pågående arbetet med att
återskapa tillväxt under lönsamhet inom affärsområdet Secure
Communications.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
bokslutskommuniké.

Presentationer av bokslutskommuniké och affärsområdet Secure
Communications nya satsning på IT-säkerhet för kritisk infrastruktur

Presentationerna kommer att hållas av Torbjörn Kronander, koncernchef
och vd Sectra AB, tillsammans med Simo Pykälistö, vd Secure
Communications samt CFO och vice vd Sectra AB. Presentationerna hålls
på engelska.

Tid: 31 maj 2016, kl. 12:00-14:00. Presentationen av bokslutskommunikén startar kl 12:00. Efter en kortare paus följer kl 13:00 presentationen av den nya satsningen på IT-säkerhet för kritisk infrastruktur.

Plats: Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande här: www.financialhearings.com

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast

Inspelade presentationer görs efteråt tillgängliga på Sectras hemsida:
www.sectra.se/irwebcast

Informationen i denna rapport är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig
att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades till media för offentliggörande den 31 maj 2016 kl 08:00
(CET).

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation.
Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra
hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt
myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom
samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ
Stockholm. För mer information besök www.sectra.se. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar