19 maj 2016

NCC delar ut Bonava.

NCC
Utdelning och notering av Bonava på Nasdaq Stockholm (Cision)

2016-05-19 08:00
Den 12 april 2016 beslutade årsstämman i NCC AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Bonava AB (publ) (tidigare NCC Housing) till aktieägarna i NCC och bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen för NCC har fastställt avstämningsdagen för utdelningen av NCC:s aktier i Bonava till den 7 juni 2016.
Aktierna i Bonava delas ut till NCC:s aktieägare i proportion (1:1) till varje enskild aktieägares innehav i NCC på avstämningsdagen för utdelningen, varvid aktieägare för varje A-aktie i NCC erhåller en A-aktie i Bonava och för varje B-aktie i NCC erhåller en B-aktie i Bonava. Utöver att vara registrerad som aktieägare i NCC på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Bonava. Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava är den 2 juni 2016. Från och med den 3 juni 2016 kommer kursen på NCC-aktien att justeras genom att Bonava ej längre ingår i värderingen av NCC. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har vidare beslutat att uppta Bonavas A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls innefattande bland annat verkställande av omstämpling av aktier enligt nedan. Första dag för handel beräknas bli den 9 juni 2016. Bonavas A-aktier kommer att handlas under kortnamnet BONA A med ISIN-kod SE0008091573 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet BONA B med ISIN-kod SE0008091581. NCC:s huvudägare Nordstjernan Aktiebolag har i samband med ovanstående beslut begärt att 9 000 000 A-aktier i NCC som innehas av Nordstjernan ska omstämplas till B-aktier. Efter verkställande av omstämplingen förväntas Nordstjernans andel av rösterna i NCC att uppgå till 49,4 procent. Prospekt för upptagande till handel av aktier i Bonava beräknas offentliggöras den 24 maj 2016. Prospektet kommer att finnas tillgängligt via NCC:s hemsida (www.ncc.se), Bonavas hemsida (www.bonava.com (http://file///C:\Users\fian02\AppData\Local\Temp\notes0D0ED4\www.bonava.com)) samt via Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). Preliminär tidsplan 2 juni 2016. Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava. 3 juni 2016. Första dag för handel i NCC:s aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Bonava.           7 juni 2016. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Bonava.                                9 juni 2016. Beräknad första dag för handel med Bonavas aktier på Nasdaq Stockholm. Finansiell rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Bonava på Nasdaq Stockholm är Handelsbanken Capital Markets. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar