17 maj 2016

Fortsatt stark trend i utlandsverksamheten - EP Access

Fortsatt stark trend i utlandsverksamheten - EP Access

Nettoomsättningen för det första kvartalet var 3 % sämre än vad konsensus väntat sig och uppgick till SEKm 395,1. Justerat för förvärvet av Drew Tech och avyttringen av Opus Eqiupment uppgick omsättningstillväxten till 4,1 % och justerat för valuta 3,2 %. Det första kvartalet visar på en god organisk tillväxt i den underliggande verksamheten. Förbättringen i marginalen är uteslutande ett resultat av den internationella verksamheten. Både Drew Tech och EaaS förklarar den starka utvecklingen. Under Q216 startar bolaget även upp ett nytt BAR 97 EaaS program i Georgia USA. Med en organisk tillväxt och med en stark EBITDA-marginal bör risken vara begränsad på dessa kursnivåer. Vad som också bör tas i beaktning är att bolaget ser över sin finansieringsstruktur för att ta tillvara på potentiella internationella tillväxtmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar