13 juli 2016

Sagax delår.

13 JULI 2016

Sagax: DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2016

FÖRSTA HALVÅRET 2016

· Hyresintäkterna ökade med 19 % till 731 miljoner kronor (616
miljoner kronor föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 31 % till 516 (395) miljoner
kronor. Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspädning ökade
med 36 % till 2,88 (2,12) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 801
(430) miljoner kronor, varav 151 (89) miljoner kronor från joint
ventures och intresseföretag.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt -261 (86) miljoner kronor. Räntederivat svarade för -268 (86),
varav -99 (44) miljoner kronor från joint ventures och
intresseföretag.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 894 (720) miljoner
kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 517 (322) miljoner kronor motsvarande
2,89 (1,66) kronor per stamaktie efter utspädning.

· Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 233 (770) miljoner
kronor, varav 1 182 miljoner kronor avsåg förvärv av 193 fastigheter.

ANDRA KVARTALET 2016

· Hyresintäkterna ökade med 22 % till 378 miljoner kronor (309
miljoner kronor föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 42 % till 279 (196) miljoner
kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 542
(346) miljoner kronor, varav 87 (48) miljoner kronor från joint
ventures.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt -98 (149) miljoner kronor. Räntederivat svarade för -105
(149), varav -35 (79) miljoner kronor från joint ventures.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 622 (536) miljoner
kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 334 (169) miljoner kronor.

· Sagax har under det andra kvartalet 2016 nettoinvesterat 1 153
(348) miljoner kronor. Sagax har förvärvat 191 fastigheter och
avyttrat två fastigheter under kvartalet.

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2016

För 2016 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet
före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och
tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 060 miljoner
kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för
januari-mars 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2016 till 2 048
000 kvadratmeter fördelat på 414 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 13 juli 2016 kl. 15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/delarsrapport-for-januari-juni-2016,c2045650
http://mb.cision.com/Main/414/2045650/539900.pdf
http://mb.cision.com/Public/414/2045650/ad378853e75e9bf8.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar