20 maj 2015

Amasten q1


q1 Amasten >>>>>


Hyresintäkter
Januari – mars
Under årets första kvartal uppgick hyresintäkterna till 37,6
mkr (8,5). Ökningen består till största delen av intäkter från
de portföljer som förvärvades i juni samt i december 2014.
Årets hyreshöjningar på i snitt 1,5 procent börjar till stor del
gälla per den 1 april, vilket gör att hyrorna allt annat lika
kommer vara högre för de följande kvartalen.

Fastighetskostnader
Januari – mars
Fastighetskostnaderna ökade till 23,9 mkr (5,4). Jämfört med
fjärde kvartalet ökade kostnaderna med 1,4 mkr. Kostnadsökningen
jämfört med fjärde kvartalet kan främst förklaras med
att portföljen utökats med det förvärvade beståndet i Härnö-
sand som tillträddes den 31 december. Första kvartalet har
också högst fastighetskostnader, främst på grund av högre
värme- och elkostnader samt kostnader för snöröjning. Fastighetskostnaderna
per kvadratmeter sjönk dock jämfört med
fjärde kvartalet.
Central administration och övriga
externa kostnader
Kostnader för central administration och övriga externa kostnader
uppgick till 5,4 mkr (2,0). Kostnaderna minskade dock
jämfört med fjärde kvartalet. Första kvartalet uppbär generellt
en procentuellt sett större andel av bolagets omkostnader i
form av revision m m. Det har även skett nyanställningar i
holdingbolaget jämfört med föregående period.

Finansnetto och värdeförändringar derivat
Räntenettot uppgick till –4,8 mkr (–2,2). Jämfört med sista
kvartalet 2014 har räntenettot minskat med 2 mkr, trots att
Resultat, intäkter och kostnader
låneportföljen ökat med 36 mkr i och med förvärvet av
Härnösand. Detta är en effekt av att ett antal lån omförhandlades
under det sista kvartalet 2014 till bättre villkor,
samt att lägre marknadsräntor har fått genomslag under
kvartalet i och med att en stor andel av portföljen har rörliga
räntor. Amastens ränteswap har ökat i värde med 0,02 mkr
till –1,7 mkr på grund av kortare löptid.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter
Januari – mars
Fastigheternas redovisade marknadsvärde uppgick till 1 296
mkr (348). Detta är en värdeuppgång med 10,8 mkr eller 0,9
procent jämfört med föregående kvartal. Värderingarna under
första kvartalet bygger på bolagets egna värderingsmodeller
där värderingsparametrarna stämts av med Nordier Property
Advisors som utförde de fullständiga årsskiftesvärderingarna.
Se kommentar från Nordier på nästkommande uppslag.

Resultat
Januari – mars
Totalresultatet för första kvartalet uppgick till 8,9 mkr (–1,0).
Resultatökningen utgörs till största delen av orealiserade värdeförändringar
om 7,5 mkr samt en förbättring av förvaltningsresultatet
om 4,6 mkr. Efter utdelning till preferensaktierna så
motsvarar det ett resultat på 0,05 kr per stamaktie (–0,06).

Periodens kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 1,4 mkr. Totalt uppgick periodens
kassaflöde till –15,7 mkr och beror främst på preferensaktieutdelning,
amortering av lån samt minskning av
bolagets rörelseskulder. Likvida medel uppgick vid periodens
slut till 44,9 mkr (1,2).
Notera att förvaltningsresultatet från och med tredje kvartalet 2014 omfattar fastigheter till
ett värde om cirka 1,3 mdr kronor jämfört med cirka 350 mkr under första halvåret 2014.
Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period 2014.

Nyckeltal i urval Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014
Substansvärde/aktie, kr 3,58 5,75 3,51
Eget kapital/stamaktie, kr 3,40 5,40 3,33
Avkastning på eget kapital, % 1,66 neg 7,31
Fastighetsvärde, mkr 1 296 348 1 286
Belåningsgrad, % 55 67 55
Belåningsgrad fastigheter, % 58 70 59
Soliditet, % 39 26 39
Utestående aktier 98 843 303 17 176 569 98 843 303

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar